110/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 55 §:n 1 momentti ja 61 §, sellaisina kuin ne ovat, 55 §:n 1 momentti 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (885/82) ja 61 § 8 päivänä lokakuuta 1982 annetussa asetuksessa (743/82), sekä

lisätään asetukseen uusi 53 a § seuraavasti:

53 a §

Työttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon:

1) oleskelustaan ulkomailla tai muusta vastaavasta syystä, jonka johdosta hän ei voi ottaa vastaan työtä;

2) ryhtymisestään ansiotyöhön, josta saatava ansiotulo on vähintään kansaneläkelain 22 c §:n 2 momentin 2 kohdassa mainitun markkamäärän suuruinen; sekä

3) kieltäytymisestään vastaanottamasta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa kansaneläkelain 22 c §:n 1 momentissa tarkoitettua vähintään kuukauden jatkuvaa työtä.

55 §

Sen lisäksi, mitä 53, 53 a ja 54 §:ssä on säädetty, eläkkeensaaja on velvollinen antamaan eläkeoikeuden ja eläkkeen määrän tarkistamista sekä eläkkeen maksamista varten muutkin tarpeelliset tiedot.


61 §

Eläkkeen maksaminen keskeytetään kansaneläkelain 42 §:n 1 momentin mukaisesti, kun eläkkeensaaja on joutunut mielisairaslain (187/52) 36 §:n 2 momentissa tai 36 b §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa mielisairaalaan tai vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain (317/53) 1 §:n nojalla pakkolaitokseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Kalevi Sorsa

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.