55/1985

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1985

Laki rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain 8 §:n 3 momentin 11 ja 12 kohta sekä 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 3 momentin 11 ja 12 kohta 4 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (3/85) ja 5 momentti 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1084/82), sekä

lisätään 8 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980 ja 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetuilla laeilla (1085/80 ja 575/82) sekä mainitulla 4 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla, uusi 13 kohta seuraavasti:

8 §

Vuosituloksi ei lueta:


11) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai parantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) perusteella koulutuksen ajalta maksettavaa etuutta;

12) rintamasotilaseläkkeensaajan puolison työtuloa, jos puoliso ei saa kansaneläkettä eikä rintamasotilaseläkettä; eikä

13) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoidon tukea.


Työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta taikka muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta työstä. Työtuloksi katsotaan myös työttömyysturvalain (602/84) mukainen työttömyyspäiväraha sekä työkyvyttömyyden perusteella maksettava päiväraha tai tähän rinnastettava vuodelta tai sitä lyhyemmältä ajalta maksettava ansionmenetyksen korvaus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1985 lukien. Myös yli vuoden ajalta maksettava ansionmenetyksen korvaus rinnastetaan työtuloon, jos ansionmenetyksen korvaus on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 1985.

Hallituksen esitys 249/84
Sosiaalivaliok. miet. 25/84
Suuren valiok. miet. 216/84

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.