34/1985

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 12 §:n 5 momentti,

muutetaan 14 §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohta sekä

lisätään 27 §:n 1 momenttiin uusi 14 kohta seuraavasti:

14 §
Peruspäivärahan tarveharkinta

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon henkilön omat ja hänen puolisonsa tulot lukuun ottamatta lapsilisää, lasten kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskorotusta, asumistukea, sotilasavustusta, sotilasvammalain (404/48) mukaista elinkorkoa sekä vian, vamman tai haitan perusteella maksettavaa erityisten kustannusten korvausta.


27 §
Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan

Jos henkilö saa muuta kuin 5 §:ssä tarkoitettua lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläkettä kansaneläkelain 22 §:n 2 momentin perusteella, hänelle maksettavaa työttömyyspäivärahaa vähennetään etuuden määrällä. Tällöin ei kuitenkaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuuksia oteta huomioon:


12) sotilasavustuslain (566/48) mukainen sotilasavustus;

13) tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset; sekä

14) lasten kotihoidon tuesta annetun lain (24/85) mukainen perusosa ja sisaruskorotus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985. Lakia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1985.

Hallituksen esitys 205/84
Sosiaalivaliok. miet. 27/84
Suuren valiok. miet. 220/84

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.