Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

33/1985

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 2 luvun otsikko, 9 §:n 1 momentti, 12, 15, 18, 18 a ja 18 b §, 19 §:n 2 momentti, 40 §:n 2 momentti, 41 §:n 2 momentti ja 48 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti, 18 ja 18 a § sekä 40 §:n 2 momentti 18 päivänä syyskuuta 1981 annetussa asetuksessa (630/81), 15 § 20 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa asetuksessa (630/73) ja 18 b § 8 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (270/82), sekä

lisätään asetuksen 14 §:ään, sellaisena kuin se on mainitulla 20 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla asetuksella osittain muutettuna, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 luku

Päiväraha sekä äitiys-, isyys- ja vahempainraha

9 §

Päiväraha on määrättävä työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Jos kuitenkin vakuutettu sinä verovuonna, jolta työtulot edellä sanotun mukaan on otettava päivärahan määräämisen perusteeksi, on tullut oikeutetuksi sairausvakuutuslain 27 §:n 6 momentissa tarkoitettuun eläkkeeseen, päiväraha määrätään edellisen verovuoden työtulojen perusteella edellyttäen, että mainittu työtulo on suurempi kuin työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettu työtulo. Äitiysrahaa ja äidille maksettavaa vanhempainrahaa määrättäessä katsotaan äitiysrahaoikeuden alkamisajankohdan, isyysrahaa määrättäessä vastaavasti isyysrahaoikeuden alkamisajankohdan ja isälle maksettavaa vanhempainrahaa määrättäessä vastaavasti isän vanhempainrahaoikeuden alkamisajankohdan vastaavan työkyvyttömyyden alkamista.


12 §

Ulkomailla oleskeleva vakuutettu on oikeutettu saamaan päivärahaa sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa saman perusteen mukaan kuin Suomessa.

14 §

Äitiysrahan saamiseksi vakuutetun on lääkärin tai terveyskeskuksen antamalla todistuksella osoitettava raskautensa kestäneen vähintään 180 päivää. Vanhempainrahan maksamisen edellytyksenä lapsen äidille tai isälle on, että paikallistoimistoon on toimitettu todistus sairausvakuutuslain 30 §:ssä tarkoitetusta jälkitarkastuksesta.

15 §

Sairausvakuutuslain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutetun on haettava päivä- ja äitiysrahaa Helsingin sosiaalivakuutustoimikunnalta. Sama koskee ilmoitusta isyys- ja vanhempainrahan maksamisesta isälle. Hakemus ja edellä sanottu ilmoitus voidaan antaa myös ulkomailla olevaan Suomen diplomaattiseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon, jonka tulee viipymättä toimittaa se Helsingin paikallistoimistoon.

Vakuutettu voi antaa päivä- tai äitiysrahaa koskevan hakemuksensa myös oleskelupaikkakuntansa paikallistoimistoon, jonka tulee toimittaa se vakuutetun kotipaikkakunnan paikallistoimistoon. Sama koskee ilmoitusta isyys- ja vanhempainrahan maksamisesta isälle.

18 §

Äitiys- ja vanhempainraha suoritetaan maksukausittain jälkikäteen 25 arkipäivän erissä, jollei jäljempänä säädetystä muuta johdu. Viimeinen vanhempainrahaerä voi kuitenkin olla tätä lyhyempi. Isyysraha maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä.

Jos isä lapsen hoidon vuoksi on poissa työstä vähemmän kuin 25 arkipäivää, vanhempainraha maksetaan työstä poissaoloajalta, ei kuitenkaan 12 arkipäivää lyhyemmältä ajalta ilman erityistä syytä. Jos vanhempainrahan maksaminen isälle alkaa tai päättyy kesken äidin maksukauden, vanhempainraha maksetaan äidille vajaalta maksukaudelta.

Isyys- ja vanhempainrahan maksamiseksi isälle on tehtävä kirjallinen ilmoitus lapsen äidin kotipaikkakunnan paikallistoimistoon. Ilmoituksessa on selvitettävä ajat, jotka isä lapsen hoidon vuoksi on poissa työstä. Samalla on esitettävä äidin suostumus. Ilmoitus vanhempainrahan maksamiseksi isälle on tehtävä hyvissä ajoin ennen kuin isä jää pois työstä ja ilmoitus isyysrahan maksamiseksi isälle niin pian kuin mahdollista. Jos isä muuttaa työstä poissaolon ajankohtaa, siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian paikallistoimistoon. Isän on ilmoitettava välittömästi paikallistoimistoon, jos hän keskeyttää lapsen hoidon.

Jos vakuutettu ryhtyy vanhempainrahakaudella ansiotyöhön tai kodin ulkopuolella tehtävään muuhun työhön, hänen on ilmoitettava tästä paikallistoimistoon hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi sosiaalivakuutustoimikunta voi määrätä vakuutetun esittämään selvityksen työstä poissaolosta lapsen hoidon vuoksi. Myös muista äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista vakuutetun on ilmoitettava välittömästi paikallistoimistoon.

Paikallistoimiston on pyynnöstä ilmoitettava äidin työnantajalle, miltä ajalta lapsen isälle on maksettu isyys- tai vanhempainrahaa.

18 a §

Haettaessa vanhempainrahaa sillä perusteella, että vakuutettu on ottanut lapsen hoitoonsa tarkoituksenaan ottaa hänet ottolapsekseen, vakuutetun on esitettävä tästä sosiaalilautakunnan tai lapseksiottamisesta annetun lain (32/79) 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun ottolapsitoimiston antama todistus. Hakemuksessa on selvitettävä ajat, jotka vakuutettu lapsen hoidon vuoksi on poissa työstä. Lapsen hoidon keskeytymisestä on ilmoitettava välittömästi paikallistoimistoon. Muilta osin ilmoitusvelvollisuudesta ja vanhempainrahan maksamisesta on voimassa, mitä 18 §:ssä on säädetty.

Jos lapsen äiti luovuttaa pois lapsensa tarkoituksenaan antaa hänet ottolapseksi, on sosiaalilautakunnan tai 1 momentissa mainitun toimiston maksutta ilmoitettava tästä viipymättä lapsen äidin kotipaikkakunnan paikallistoimistoon.

18 b §

Jos lapsen äiti kuolee, vanhempainraha maksetaan sairausvakuutuslain 23 a §:n nojalla lapsen isälle maksukausittain jälkikäteen 25 arkipäivän erissä äidin kuolinpäivää seuraavasta arkipäivästä lukien.

Ilmoitus vanhempainrahan maksamiseksi isälle on tehtävä kirjallisesti viipymättä äidin kuoltua äidin kotipaikkakunnan paikallistoimistoon. Jos isä lapsen hoidon vuoksi jää pois ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopulella suoritettavasta työstä, on paikallistoimistoon ilmoitettava ajat, jotka isä on lapsen hoidon vuoksi poissa työstä. Muilta osin ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 18 §:ssä on säädetty.

Jos lapsen isä ei vastaa lapsen huollosta, sovelletaan, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, muuhun lapsen huollosta vastaavaan vakuutettuun. Jos sairausvakuutuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutettu kuolee vanhempainrahakauden aikana, sovelletaan, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, vakuutetun puolisoon tai muuhun lapsen huollosta vastaavaan vakuutettuun.

Jos lapsen isä luovuttaa pois lapsensa tarkoituksenaan antaa hänet ottolapseksi, on sosiaalilautakunnan tai 18 a §:n 1 momentissa mainitun toimiston maksutta ilmoitettava tästä viipymättä lapsen isän kotipaikkunnan paikallitoimistoon.

19 §

Jos vakuutettu, joka saa päivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, alkaa kärsiä välittömästi tuomittua vapausrangaistusta tai otetaan 1 momentissa tarkoitettuun sairaalaan tai laitokseen, vankilan, sairaalan tai laitoksen johtajan tulee viipymättä ilmoittaa siitä vakuutetun kotipaikkakunnan paikallistoimistoon.

40 §

Sairausvakuutuslain 59 §:n 2 momentin mukaisena ennakkona valtion tulee suorittaa kuukausittain määrä, joka vastaa yhtä kahdettatoista osaa valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioidusta päivärahojen sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen määrästä.


41 §

Edellä 40 §:n 2 momentissa mainitun ennakon määrä tarkistetaan kultakin kuukaudelta vastaamaan sanottuna kuukautena maksetuista päivärahoista sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoista valtion maksettavaksi tulevaa määrää siten, että suoritetun ennakon ja kansaneläkelaitoksen kirjanpidon mukaan lasketun määrän erotus otetaan huomioon kolmannen seuraavan kuukauden ennakon maksun yhteydessä. Kansaneläkelaitoksen tulee ilmoittaa tämä määrä edellisen kuukauden 15 päivään mennessä sosiaali- ja terveysministeriölle.


48 §

Jos työnantaja maksaa vakuutetulle palkkaa siltä ajalta, jolta tällä olisi oikeus saada päivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, työnantajan tulee viipymättä palkan maksettuaan ilmoittaa siitä asianomaiseen paikallistoimistoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985.

Tätä asetusta sovelletaan äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan maksukuukausiin, jotka alkavat 1 päivänä helmikuuta 1985 tai sen jälkeen.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.