30/1985

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Laki työsopimuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 34-34 b § sekä 37 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 34 a § 8 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (269/82), 34 b § 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (125/84) ja 37 §:n 4 momentti 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (925/78), sekä

lisätään lakiin uusi 34 c § seuraavasti:

34 §
Äitiys-, isyys- ja vanhempainloma sekä hoitovapaa

Työntekijällä on oikeus raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaksi se aika, johon hänelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei hänellä ole oikeutta kyseiseen etuuteen, katsottaisiin kohdistuvan, jos hänellä sellainen oikeus olisi. Tämän lisäksi työntekijällä on oikeus lapsen hoidon vuoksi saada hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan edellytyksenä on kuitenkin, ettei toinen lapsen vanhemmista käytä samanaikaisesti oikeutta hoitovapaaseen.

Sopimus, jolla työntekijä osittain tai kokonaan luopuu oikeudestaan äitiyslomaan, on mitätön. Työntekijä voi kuitenkin, jos työnantajakin siihen suostuu, tehdä äitiysloman aikana työtä, jota ei voida pitää hänelle eikä syntyvälle lapselle vaarallisena, kuuden viikon aikana synnytyksen jälkeen kuitenkin vain erittäin kevyttä työtä, jonka vaarattomuus, paitsi maa- ja kotitaloustyössä sekä työntekijän kotona tehtävässä työssä, osoitetaan lääkärintodistuksella. Sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää äitiysloman aikana tehtävä työ.

Äitiys-, isyys- tai vanhempainloman taikka hoitovapaan ajalta ei työnantaja ole velvollinen maksamaan palkkaa. Jos työntekijä on raskauteen tai synnytykseen liittyvän sairauden johdosta estynyt tekemästä työtään muuna kuin äitiys- tai vanhempainloman aikana, on hänellä oikeus sairausajan palkkaan 28 §:n säännösten mukaisesti.

34 a §
Vanhempainloman jaksottaminen ja työntekijän ilmoitusvelvollisuus

Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainloma enintään kahdessa jaksossa. Jakson vähimmäispituus on 12 arkipäivää.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle vanhempainloman käyttämisestä, sen alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta mikäli mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävän vanhempainloman alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen vanhempainloman alkamista. Isyyslomasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.

Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa vanhempainloman ajankohta ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai niin pian kuin mahdollista. Isyysloman ajankohta voidaan perustellusta syystä muuttaa erityistä ilmoitusaikaa noudattamatta.

34 b §
Hoitovapaan jaksottaminen ja työntekijän ilmoitusvelvollisuus

Työntekijällä on oikeus yhteen hoitovapaajaksoon hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta ja yhteen hoitovapaajaksoon hoitaakseen kaksi vuotta täyttänyttä, mutta alle kolmivuotiasta lasta. Jakson vähimmäispituus on kaksi kuukautta.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hoitovapaan käyttämisestä, sen alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta viimeistään kuukautta ennen vanhempainloman päättymistä sekä hoitovapaan käyttämisestä tämän jälkeen hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa hoitovapaan ajankohta ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai niin pian kuin mahdollista.

34 c §
Työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhön

Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalta taikka hoitovapaalta palaavalla työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

37 §
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta raskauden johdosta. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuvan työntekijän raskaudesta, jollei työnantaja muuta perustetta näytä. Työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan työnantajan sitä pyytäessä. Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta äitiys-, isyys- tai vanhempainloman taikka hoitovapaan aikana eikä myöskään, saatuaan tietää työntekijän olevan raskaana tai käyttävän edellä mainittua oikeuttaan, päättymään sanotun loman taikka hoitovapaan alkaessa tai aikana. Muu sopimus on mitätön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985.

Tämän lain 34 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus saada hoitovapaata vanhempainloman jälkeen toteutetaan kuitenkin asteittain työntekijän nuorimman lapsen iän perusteella ja vain kertaalleen saman lapsen hoidon vuoksi siten, että:

1) työntekijällä, jolla on huollossaan vähintään yksi alle kolmivuotias lapsi ja lisäksi vähintään kaksi alle kouluikäistä lasta, on oikeus saada hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta;

2) työntekijällä, jolla on huollossaan vähintään yksi alle kolmivuotias lapsi ja lisäksi vähintään yksi alle kouluikäinen lapsi, on oikeus saada hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta, ja 1 päivästä tammikuuta 1986 alkaen siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta;

3) työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää yhden vuoden, 1 päivästä tammikuuta 1986 alkaen siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta, ja 1 päivästä tammikuuta 1989 alkaen siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Tämän lain 34 b §:ssä tarkoitettua hoitovapaan käyttämistä koskevaa ilmoitusaikaa ei kuitenkaan sovelleta, jos vanhempainloma päättyy kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 203/84
Sosiaalivaliok. miet. 27/84
Suuren valiok. miet. 220/84

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.