28/1985

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annettuun lakiin (36/73) uusi näin kuuluva 11 a §:

11 a §

Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä on säädetty, kunnan on huolehdittava siitä, että sen ajan päätyttyä, jona sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitettua äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa voidaan suorittaa, lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada lapselle valintansa mukaan 1 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun kunnan järjestämän päivähoitopaikan tai lasten kotihoidon tuesta annetun lain (24/85) mukaista tukea siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Päivähoitoa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa.

Asetuksella säädetään hakumenettelystä sekä määräajasta, jonka kuluessa lapsen vanhempien tai muiden huoltajien on haettava lasten päivähoitopaikkaa.


Tämä laki tulee voimaan lasten kotihoidon tuesta annetun lain 1 §:n mukaisen lasten päivähoitopaikkaa ja lasten kotihoidon tukea koskevan valintaoikeuden tultua voimaan lasten kotihoidon tuesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (25/85) 1 §:n 4 momentin mukaisesti. Laki tulee kuitenkin voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1990.

Kunnan on vuosina 1985-1989 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (677/82) 7 §:n nojalla laadittaviin toteuttamissuunnitelmiin sisällytettävä saman lain 8 §:n edellyttämät toimenpiteet tässä laissa tarkoitettujen hoitopaikkojen järjestämiseksi.

Hallituksen esitys 202/84
Sosiaalivaliok. miet. 27/84
Suuren valiok. miet. 220/84

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.