3/1985

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1985

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 8 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1084/82),

muutetaan 1 §:n 3 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 3 momentin 4, 8, 10 ja 11 kohta sekä 17 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 4 § 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (20/82), 3 §:n 1 momentti, 8 §:n 3 momentin 10 ja 11 kohta ja 17 §:n 1 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (106/82) sekä 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 3 momentin 4 kohta mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa, sekä

lisätään 8 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980 ja 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetuilla laeilla (1085/80 ja 575/82) sekä mainituilla 5 päivänä helmikuuta ja 30 päivänä joulukuuta 1982 annetuilla laeilla, uusi 12 kohta seuraavasti:

1 §

Rintamasotilaseläke ja rintamalisä myönnetään Suomen kansalaiselle. Rintamalisään on oikeus myös Suomessa asuvalla ulkomaan kansalaisella.


2 §

Rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 55 vuotta mutta ei 60 vuotta ja joka ei alentuneen työkykynsä vuoksi pysty tekemään tai saamaan hänelle sopivaa toimeentuloaan turvaavaa työtä, samoin kuin rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 60 vuotta mutta ei 65 vuotta, maksetaan rintamasotilaseläkettä, jonka täysi määrä vuodessa on ensimmäisessä kuntaryhmässä 10 848 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 10 416 markkaa.

Rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, jonka puoliso saa rintamasotilaseläkettä tai kansaneläkettä, maksetaan rintamasotilaseläkettä, joka täysimääräisenä on 80 prosenttia 1 momentissa säädetyistä markkamääristä.

3 §

Rintamasotilaseläke myönnetään sen kunnan kuntaryhmän mukaisena, jossa eläkkeenhakija asuu eläkkeen alkamisajankohtana.


4 §

Rintamasotilaseläke maksetaan täysimääräisenä, jos henkilön vuositulo tai, jos hän on naimisissa, puolisoiden vuositulo ei ylitä 960 markkaa.

5 §

Jos vuositulo ylittää 4 §:ssä säädetyn tulorajan, mutta ei ylitä 11 020 markkaa, täysimääräisestä rintamasotilaseläkkeestä vähennetään 70 prosenttia tulorajan ylittävästä vuositulon osasta. Jos vuositulo ylittää 11 020 markkaa, tämän tulon mukaan määräytyvästä rintamasotilaseläkkeen määrästä vähennetään 50 prosenttia 11 020 markkaa ylittävästä osasta.

Jos rintamasotilaseläkkeensaaja on naimisissa eikä hänen puolisonsa saa rintamasotilaseläkettä eikä kansaneläkettä, edellä 1 momentissa mainittu markkamäärä on 5 470 markkaa.

Jos molemmat puolisot saavat rintamasotilaseläkettä tai toinen puolisoista saa rintamasotilaseläkettä ja toinen kansaneläkettä ja vuositulo ylittää 4 §:ssä säädetyn tulorajan, mutta ei ylitä 15 630 markkaa, täysimääräisestä rintamasotilaseläkkeestä vähennetään 35 prosenttia tulorajan ylittävästä vuositulon osasta. Jos vuositulo ylittää 15 630 markkaa, tämän tulon mukaan määräytyvästä rintamasotilaseläkkeen määrästä vähennetään 25 prosenttia 15 630 markkaa ylittävästä osasta.

Rintamasotilaseläkettä ei myönnetä, jos sen määrä kuukaudessa jäisi pienemmäksi kuin 20 markkaa.

6 §

Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen osallistuneen naisen tai hänen puolisonsa 16 vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistunut nainen tahi hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla tavoin huolehtii lapsen toimeentulosta, lasketaan rintamasotilaseläke siten, että 2 §:n mukaisia täysimääräisen rintamasotilaseläkkeen määriä korotetaan 636 markalla vuodessa kutakin tässä pykälässä tarkoitettua lasta kohden.


8 §

Vuosituloksi ei lueta:


4) toimeentulotukea;


8) avioliitosta johtuvan elatusvelvollisuuden perusteella annettua elatusta eikä sukulaisuus- tai lankoussuhteen taikka sellaiseen suhteeseen verrattavan muun syyn takia vapaaehtoisesti annettua elatusta tai avustusta, mikäli sen määrä yhdessä muiden huomioon otettavien tulojen kanssa ei sanottavasti ylitä sosiaalihuoltolain mukaan omaiselle annettavan elatuksen määrää;


10) tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista haittarahaa;

11) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai parantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) perusteella koulutuksen ajalta maksettavaa etuutta; eikä

12) rintamasotilaseläkkeensaajan puolison työtuloa, jos puoliso ei saa kansaneläkettä eikä rintamasotilaseläkettä.


17 §

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 35, 37-42, 43, 44-46, 69-73, 74-75, 79-83 ja 84-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa (348/56) on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1985.

Aikaisemmin myönnetty rintamasotilaseläke muutetaan 1 päivästä maaliskuuta 1985 tämän lain mukaiseksi rintamasotilaseläkkeeksi.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan lokakuussa 1976 maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hallituksen esitys 50/84
Sosiaalivaliok. miet. 20/84
Suuren valiok. miet. 195/84

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.