983/1984

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Laki Eduskunnan kirjastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Eduskunnan kirjasto on eduskunnan hoidon ja valvonnan alainen julkinen laitos.

Eduskunnan kirjaston tehtävänä on palvella eduskuntaa, kansanedustajia ja eduskunnan virkamiehiä toimialaansa kuuluvin tavoin, hoitaa eduskunnan arkistoa sekä toimia oikeus- ja valtiotieteellisenä keskuskirjastona.

Eduskunnan kirjaston hallintoa hoitaa kirjaston hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Näiksi eduskunnan valitsijamiehet valitsevat viisi kansanedustajaa, heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, sekä 2 momentissa tarkoitetuista tai muista henkilöistä kolme eduskunnan ulkopuolista henkilöä, joista yksi edustaa valtionhallinnon, yksi oikeustieteellisen tutkimuksen ja yksi valtiotieteellisen tutkimuksen asiantuntemusta. Samalla tavoin valitaan hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen asiantuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemista varten ilmoittaa opetusministeriö kolme valtionhallinnon asiantuntemusta, kolme oikeustieteellistä ja kolme valtiotieteellistä asiantuntemusta edustavaa henkilöä viikon kuluessa kansanedustajien vaalien jälkeisten varsinaisten valtiopäivien avajaispäivästä lukien valitsijamiesten tietoon.

Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä toimikausi alkaa, kun kansanedustajain vaalien jälkeisillä varsinaisilla valtiopäivillä valitut valitsijamiehet ovat suorittaneet vaalin, ja päättyy, kun uusi hallituksen jäsenten vaali on suoritettu.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen ollessa saapuvilla.

Kirjaston hallitus antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen kirjaston toiminnasta.

Eduskunnan kirjastossa voi olla ylikirjastonhoitajan, johtavan kirjastonhoitajan, vanhemman kirjastonhoitajan ja nuoremman kirjastonhoitajan virkoja sekä kirjastoamanuenssin, osastosihteerin, toimistosihteerin, konekirjoittajan ja virastoavustajan toimia.

Kirjastossa voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä.

Kirjaston viran ja toimen haltijat ovat kirjaston hallituksen alaisia, ja heihin on sovellettava valtion viran tai toimen haltijoita koskevien lakien ja asetusten säännöksiä.

Ylikirjastonhoitajan viran täyttää eduskunnan kansliatoimikunta kirjaston hallituksen virkaehdotuksen pohjalta.

Sen jälkeen kun virka on kirjaston hallituksen toimesta ollut 30 päivän ajan haettavana ja kun hallitus on hankkinut viran hakijoista asiantuntijalausunnot, hallitus laatii kansliatoimikunnalle ehdotuksensa viran täyttämisestä asettaen ehdolle kolme ansiokkainta hakijaa.

Muiden virkojen ja toimien täyttämisestä säädetään kirjaston ohjesäännössä.

Kirjaston viran tai toimen haltijan kuoltua suoritetaan hänen omaisilleen valtion varoista ryhmähenkivakuutusta vastaavana etuna taloudellista tukea noudattaen soveltuvin osin, mitä kulloinkin voimassa olevassa valtion virkamiesten kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua koskevassa virkaehtosopimuksessa on määrätty.

Tuen myöntää ja maksaa hakemuksesta valtiokonttori noudattaen soveltuvin osin valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamisesta voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

Eduskunnan kirjaston oikeudesta saada painotuotteiden vapaakappaleita on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Valtion painatuskeskus on velvollinen maksutta luovuttamaan kirjastolle sen tarvitsemat painotuotteet.

10§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan kirjaston ohjesäännössä, jonka eduskunta hyväksyy.

11§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Tällä lailla kumotaan Eduskunnan kirjastosta 20 päivänä elokuuta 1948 annettu laki (627/48) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Lain tultua voimaan kirjaston hallitus valitaan vuoden 1985 valtiopäivien alussa. Hallituksen toimikausi kestää eduskunnan seuraavan vaalikauden alkuun. Vuosiksi 1982―1984 valitun kirjaston hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes uuden hallituksen vaali on toimitettu.

Lain 8 §:ää sovelletaan, milloin kuolemantapaus on sattunut 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 105/84
Sivistysvaliok. miet. 14/84
Suuren valiok. miet. 186/84

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.