980/1984

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Laki ennakkoperintälain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 5 §, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81), näin kuuluvaksi:

Ennakonpidätys on toimitettava:

1) eläkkeestä ja elinkorosta;

2) sairausvakuutuslain (364/63) mukaisesta päivä- ja äitiysrahasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain tai pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

3) muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksetusta päivärahasta tai muusta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

4) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

5) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta ja nuorten yhteiskuntatakuun perusteella maksettavasta harjoittelurahasta;

6) lapsen kotihoidon tuesta; sekä

7) muista edellä 1―6 kohdissa mainittuihin suorituksiin rinnastettavista suorituksista, joista verohallitus niin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin suorituksiin on soveltuvin osin voimassa, mitä palkasta, työnantajasta ja palkansaajasta tässä laissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 197/84
Valtiovarainvaliok. miet. 99/84
Suuren valiok. miet. 201/84

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.