927/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78)12, 13, 5, 17 ja 18 §,

sellaisena kuin näistä on 12 § 28 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (1055/79), ja

muutetaan 5, 7, 8–11, 16 ja 54 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa ja 7 § muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1981 ja 30 päivänä joulukuuta 1982 annetuilla asetuksilla (1049/81 ja 1105/85), näin kuuluviksi:

5 §

Ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettu ennakonpidätystä koskeva määräys merkitään verokorttiin. Verokortin antaa sen veropiirin verotoimisto, johon verovelvollisen kotikunta kuuluu. Jos verovelvoliinen ei ole saanut päätointa varten tarkoitettua verokorttia, hän on velvollinen itse sitä pyytämään verotoimistosta. Verokortin voi antaa tällöin muukin kuin edellä tarkoitettu verotoimisto.

7 §
Verovelvollisen on annettava verokortti hyvissä ajoin ennen palkanmaksua ennakonpidätyksen toimittajalle.

Työnantajan tai muun pidätysvelvollisen on säilytettävä sellainen verokortti, joka on annettu päätoimen palkkaa varten. Työsuhteen kestäessä verovelvollisella on oikeus saada verokortti veroviranomaiselle esittämistä varten tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Työsuhteen päättyessä verokortti on välittömästi palautettava verovelvolliselle. Jos verokortissa on ennakonpidätyksen toimittamista tulon määrän perusteella rajoittava määräys, työnantajan on merkittävä verokorttiin verohallituksen määräämät tiedot.

Palkansaajan on annettava päätointa varten tarkoitettu verokortti sille työnantajalle tai muulle pidätysvelvolliselle, jonka maksama suoritus on saajan pääasiallinen ennakonpidätyksenalainen tulo.

8 §
Rekisteröity työnantaja käyttää ennakkoperintälain 20 §:n mukaisena pidätystodistuksena rekisteröidyn työnantajan ennakonpidätystodistusta ja rekisteröimätön työnantaja 31 §:ssä tarkoitetun tilillepanokortin liitteenä olevaa ennakonpidätystodistusta.

Ennakonpidätystodistukseen merkitään verohallituksen vahvistaman lomakkeen mukaiset tiedot.

9 §

Työnantajan on merkittävä ennakonpidätystodistukseen, sen mukaan kuin verohallitus määrää, myös ennakkoperintälain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu hyvitys tai mainitun pykälän 2 momenttia soveltaessaan palkan määrä, josta ei ole vähennetty työn suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Pidätystodistukseen on merkittävä myös palkka, josta palkan määrän vuoksi ei ole toimitettava ennakonpidätystä tai josta verojohtaja on määrännyt, ettei ennakonpidätystä ole toimitettava.

10 §

Rekisteröidyllä työnantajalla on oikeus merkitä ennakonpidätystodistukseen 8 §:n 2 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitetut tiedot yhdellä kertaa koko kalenterivuodelta, tai jos palkansaaja eroaa virastaan tai työstään ennen kalenterivuoden päättymista, eroamispäivään saakka kuluneelta ajalta.

Rekisteröimätön työnantaja voi yhdellä kertaa merkitä ennakonpidätystodistukseen kalenterikuukauden aikana päätoimesta maksamiaan palkkoja koskevat 8 §:n 2 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitetut tiedot.

11 §

Työnantaja on velvollinen antamaan palkansaajalle ennakonpidätystodistuksen työsuhteen päätyttyä tai viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun 15 päivänä.

16 §

Milloin ennakonpidätys on toimitettu ennakkoperintälain 15 §:n 1 momentin mukaisesti, työnantajan on merkittävä palkansaajille yhteisesti annettavaan ennakonpidätystodistukseen kunkin palkansaajan täydellinen nimi ja henkilötunnus sekä muut edellä 8 §:n 2 momentissa mainitut tiedot, ja lisäksi maininta siitä, että kysymyksessä on yhteispalkkio.

54 §

Ennakonpidätystodistuksia ja asianomaista kuntaa varten vahvistettuja pidätystaulukoita tulee olla saatavana verotoimistoissa ja työnantajasuorituksia vastaanottavissa maksupaikoissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen jälkeen maksettavasta palkasta ja muusta ennakkoperintälaissa tarkoitetusta suorituksesta toimitettavaan ennakonpidätykseen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.