902/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1957 annetun luotsausasetuksen (393/57) 2, 3, 16 ja 28§, 29§:n 1 momentin 2 kohta, 39§ ja 56§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3§ osittain muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1959 annetulla asetuksella (28/59) ja 23 päivänä tammikuuta 1970 annetulla asetuksella (62/70) sekä 39§ 29 päivänä elokuuta 1980 annetussa asetuksessa (627/80), sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a§ ja asetuksen 8§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Ulkomaisen kauppa-aluksen, sota-aluksen sekä hallintoaluksen on Suomen kulkuvesillä käytettävä valtion luotsia tämän asetuksen määräysten mukaisesti.

3 §

Suomalaisen kauppa-aluksen on Suomen kulkuvesillä käytettävä valtion luotsia tämän asetuksen määräysten mukaisesti, kun

1)alus, jonka nettovetoisuus on yli 1 000 rekisteritonnia, lähtee ulkomaille tai saapuu ulkomailta; tai

2)alus kuljettaa saaristossa tai sisävesillä irtolastina ympäristölle vaarallista öljy-, kaasu- tai muuta lastia.

Merenkulkuhallitus voi myöntää vapautuksen 1 momentin 1 kohdassa säädetystä luotsinkäyttövelvollisuudesta alukselle, jonka nettovetoisuus on enintään 5 000 rekisteritonnia, mikäli aluksen päälliköllä on linjaluotsinkirja.

Alus, joka harjoittaa säännöllistä matkustajaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä, on vapautettu 1 momentissa säädetystä luotsinkäyttövelvollisuudesta säännöllisellä reitillään, mikäli aluksessa on merenkulkuhallituksen hyväksymä linjaluotsi.

Merenkulkuhallitus voi myös muissa kuin 1 momentissa mainituissa tapauksissa määrätä nimetyn päällikön tai tietyn aluksen käyttämään luotsia, milloin katsoo siihen olevan erityistä syytä.

3 a §

Säiliöaluksen, jonka nettovetoisuus on yli 5 000 rekisteritonnia, on käytettävä samanaikaisesti kahta luotsia, mikäli alus kuljettaa irtolastina ympäristölle vaarallista öljy-, kaasu- tai muuta lastia. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia aluksia, joissa on kaikkien lastisäiliöiden alle ja sivuille ulottuva kaksoispohja ja sivutankit eikä näissä tiloissa kuljeteta edellä mainittuja tuotteita.

8 §

Itämerenluotseista on säädetty erikseen.

16 §

Luotsausta toimittaessaan on luotsin käytettävä säädettyä virkapukua ja hänellä on oltava mukana:

1)luotsin henkilökortti,

2)alueen merikartta,

3)luotsaustaksa ja luotsausmatkaluettelo,

4)luotsauslaskukansio sekä

5)merivaurioilmoituslomakkeita.

28 §

Luotsi on velvollinen avustamaan tullilaitosta ulkomaan merenkulun tullivalvonnassa siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Jos luotsi matkan keskeytymisen vuoksi joutuu poistumaan alukselta kesken luotsausta, on hänen tehtävä tästä ilmoitus lähimmälle tulli- tai merivartioviranomaiselle.

Luotsin tulee myös valvoa aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi annettujen säännösten ja määräysten noudattamista ja tarvittaessa tehdä havainnoistaan ilmoitus merenkulkuhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

29 §

2)hinaajasta ja hinattavasta aluksesta tai laitteesta samoin kuin työntökytkyeestä suoritetaan luotsausmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.


39 §

Luotsin virantoimituksesta Suomen valtion omistamassa aluksessa, sen ollessa risteily-, vartioimis- tai muulla näihin verrattavalla matkalla, ei suoriteta 29§:ssä tarkoitettua luotsausmaksua. Maksua ei myöskään suoriteta virantoimituksesta ulkomaisella sota-aluksella tai hallinnollisella aluksella sen ollessa vierailulla Suomessa.

56 §

Merenkulkuhallitus voi tietyn aluksen tai määrätynlaisten matkojen osalta yksittäistapauksessa myöntää helpotuksen luotsinkäyttövelvollisuudesta, milloin katsoo siihen erityistä syytä olevan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.