743/1984

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1984

Asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) nojalla:

1 luku

Valtionosuus

1 §

Työttömyyskassan on haettava kultakin kalenterivuodelta työttömyyskassalain (603/84) 25 §:ssä tarkoitettuihin työttömyyspäivärahoihin kohdistuvaa valtionosuutta sosiaali- ja terveysministeriöltä viiden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Hakemuksessa tulee olla

1) ilmoitus kassan jäsenmäärästä ja

2) luettelo, jossa mainitaan kuluneen kalenterivuoden aikana työttömyyspäivärahaa saaneiden täydelliset nimet, sosiaaliturvatunnukset, asuinkunnat ja aika, jolta päivärahaa on maksettu, sekä päivärahan suuruus ja yhteismäärä.

Edellä 2 momentissa mainittujen selvitysten lisäksi työttömyyskassalla on oltava:

1) selvitys siitä, että henkilöllä, jolle on maksettu työttömyyspäiväraha korotettuna lapsikorotuksella, on ollut huollettavanaan korotusta vastaavasti yksi tai useampi 18 vuotta nuorempi lapsi; ja

2) asianomaisen työvoimatoimikunnan tai työvoimatoimiston antama lausunto työttömyysturvalain 3 §:n 3 momentissa mainituista työttömyyspäivärahan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä.

Työttömyyskassan tulee säilyttää 2 momentin 2 kohdassa ja 3 momentissa mainittuja asiakirjoja vähintään kuusi vuotta.

2 §

Työttömyyskassan on haettava kultakin kalenterivuodelta työttömyyskassalain 26 §:ssä tarkoitettuihin hallintokuluihin kohdistuvaa valtionosuutta sosiaali- ja terveysministeriöltä viiden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Hakemukseen on liitettävä

1) hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus lausuntoineen ja

2) yksityiskohtainen selvitys kassan hallintokuluista siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö lähemmin määrää.

3 §

Työttömyyskassalle suoritetaan sen hakemuksesta valtionosuuden ennakkoa. Ennakkoa suoritetaan työttömyyskassan hakemuksesta kuukausittain riittävästi siten, että ennakkojen määrä vastaa valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua määrää.

Jos kassa hakee työttömyyspäivärahoihin kohdistuvaa valtionosuuden ennakkoa kuukausittain suoritettavaksi, tulee kassan lähettää sosiaali- ja terveysministeriölle kunakin vuonna lokakuun loppuun mennessä perusteltu arvio seuraavana vuonna maksettavista päivärahoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa 1 momentissa mainitun ennakon työttömyyskassalle siten, että vuotuisen ennakon määrästä maksetaan tammikuussa yksi kahdeksasosa ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä tasasuuruisina erinä. Kassan toimiala ja kausivaihtelut huomioon ottaen voidaan ennakot maksaa edellä mainituista määristä poiketen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee suorittaa 3 momentissa mainittu ennakko työttömyyskassalle kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Edellä 3 momentissa mainittu ennakko tulee välittömästi tarkistaa, jos sen perusteet ovat muuttuneet.

Työttömyyskassan on vuosittain tilinpäätöksessä todettava se valtionosuuden määrä, mikä valtion on tullut työttömyyskassalain 25 §:n mukaan tilivuonna suorittaa. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun valtionosuuden määrän erotus otetaan huomioon työttömyyskassan tilinpäätöksen vahvistamista seuraavien kalenterikuukausien ennakoissa.

2 luku

Työttömyyskassojen keskuskassan tukimaksu

4 §

Työttömyyskassan on haettava kultakin kalenterivuodelta työttömyyspäivärahoihin ja hallintokuluihin kohdistuvaa tukimaksua viiden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä työttömyyskassojen keskuskassalta. Hakemukset on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriön tulee ratkaistuaan valtionosuutta koskevan hakemuksen ilmoittaa keskuskassalle työttömyyskassalle myönnetyn valtionosuuden määrä ja lähettää sille mainittu hakemus tukimaksun vahvistamista varten.

3 luku

Jäsenmaksu ja tasoitusrahasto

5 §

Hakiessaan jäsenmaksun vahvistamista sosiaali- ja terveysministeriöltä työttömyyskassan on toimitettava laskelma jäsenmaksun riittävyydestä huomioon ottaen maksettavat työttömyyspäivärahat, hallintokulut ja siirrot tasoitusrahastoon.

6 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyyskassan tasoitusrahaston täyden määrän suuruuden. Vahvistaessaan tasoitusrahaston suuruuden ministeriön tulee ottaa huomioon kassan toimiala, suhdannevaihtelut, maksettavat työttömyyspäivärahat ja hallintokulut.

4 luku

Työttömyyskassojen tukikassa

7 §

Eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen tasoittamiseksi toimii keskinäisen vastuun pohjalla työttömyyskassalain 21 §:ssä tarkoitettu työttömyyskassojen tukikassa.

Tukikassan jäsenkassoina ovat kaikki kassat.

8 §

Sosiaali- ja terveysministeriön työttömyyskassalain 21 §:n mukaan vahvistama tukikassan jäsenmaksu kerätään kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä sen jäsenmäärän mukaan, jonka perusteella työttömyyskassalle on viimeksi myönnetty hallintokuluihin kohdistuvaa valtionosuutta.

9 §

Työttömyyskassalain 22 §:n 2 momentin mukaan tukikassan varoista täytettäväksi jäävä tilinpäätöksen osoittama vajaus maksetaan työttömyyskassalle kultakin kalenterivuodelta kuukauden kuluessa siitä, kun sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt tukikassalle suoritusta varten tarvittavat tiedot.

10 §

Tukikassan varoja voidaan yhden kalenterivuoden aikana käyttää enintään puolet siitä määrästä, mikä tukikassalla oli vuoden alussa.

11 §

Tukikassan varat on sijoitettava tuloa tuottavasti siten, ettei sen maksuvalmius vaarannu.

12 §

Tukikassan hallintoelimiä ovat tukikassan kokous ja hallitus. Lisäksi tukikassalla voi olla valtuuskunta siten kuin 14 §:ssä säädetään.

13 §

Työttömyyskassojen tukikassan ylintä päätösvaltaa käyttää tukikassan kokous.

Tukikassan kokous on jäsenkassojen kokous tai, milloin säännöissä niin määrätään, edustajiston kokous.

Tukikassan varsinainen kokous on pidettävä säännöissä määrätyin välein, vähintään joka viides vuosi.

14 §

Tukikassan säännöissä voidaan määrätä, että tukikassan kokoukselle kuuluvia tehtäviä uskotaan tukikassan kokouksen valitsemalle valtuuskunnalle.

Hallituksen jäsen ei saa olla valtuuskunnan jäsen.

15 §

Tukikassan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

5 luku

Päätöksen allekirjoittaminen

16 §

Työttömyysturvalain 38 §:n 1 momentissa tarkoitettu työttömyyskassan päätös on allekirjoitettava kassan hallituksen määräämällä tavalla. Päätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osaksi painomenetelmää käyttäen aikaansaatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus kuitenkin merkitä koneellisesti.

17§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985, kuitenkin siten, että työttömyyskassan on esitettävä vuotta 1985 koskeva 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu arvio viimeistään 15 päivänä marraskuuta 1984.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.