630/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/70) 28 §, 90 §:n 10 kohta, 103§:n 1 kohta, 105§:n 2 ja 4 momentti, 171§:n 6 kohta, 216§:n 1 momentti sekä 225 ja 226§,

näistä 171§:n 6 kohta sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1979 annetussa asetuksessa (736/79), sekä

lisätään 223§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 7 päivänä syyskuuta 1979 annetulla asetuksella, uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, sekä 224§:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

28 §

Kirkkoherra laatii vuosittain seurakunnanvaltuustolle ehdotuksen kirkollishallitukselle annettavaksi kertomukseksi seurakunnan tilasta sekä seurakunnassa tehdystä sielunhoito-, kasvatus- ja opetustyöstä.

90 §

Seurakunnanvaltuuston asiana on:


10) hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja talousarvio;


103§

Edellä 102§:ssä mainituissa kolmessa seurakunnanvaltuuston kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

ensimmäisessä hyväksytään seurakunnan vuosikertomus, tarkastetaan tilit, hallinto ja tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;


105§

Pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston valitsemaa tarkistajaa viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksen päätyttyä. Tarkistustilaisuudessa he merkitsevät lausuntonsa pöytäkirjan loppuun ja varmentavat sen päiväyksellä ja nimikirjoituksillaan. Jos puheenjohtaja ja tarkistajat eivät ole samaa mieltä pöytäkirjan sanamuodosta, on se alistettava seurakunnanvaltuuston itsensä tarkistettavaksi.


Tarkistettu pöytäkirja on seitsemäntenä päivänä kokouksen päättymisestä asetettava kirkkoherranvirastossa nähtäväksi kolmenkymmenen päivän aikana, mistä on ilmoitettava kokouskutsussa sekä muulla seurakunnanvaltuuston ehkä määräämällä tavalla. Vastaavasti on ilmoitettava myös siitä, mitä sen, joka aikoo hakea muutosta kokouksen päätökseen, tulee noudattaa. Kirkkoherran tulee myös merkitä pöytäkirjaan todistus siitä, milloin se on pantu nähtäväksi.

171§

Kirkolliskokouksella on seuraavat tehtävät:


6) kirkollishallituksen pappis- ja maallikkojäsenten sekä kahden pappisvarajäsenen ja kahden maallikkovarajäsenen samoin kuin kirkollisen alioikeuden kolmen pappisjäsenen ja kolmen maallikkojäsenen sekä näiden varajäsenten ynnä kirkollisen ylioikeuden kahden pappisjäsenen ja kolmen maallikkojäsenen sekä näiden varajäsenten valitseminen.


216§

Maan hallituksen ratkaistavissa asioissa tehdyt päätökset toimitetaan kirkollishallitukselle, joka omine lausuntoineen lähettää ne opetusministeriölle kuuden kuukauden kuluessa kirkolliskokouksen päättymisestä.


223§

Kirkollisen alioikeuden pappis- ja maallikkojäsenet sekä näiden varajäsenet valitsee varsinainen kirkolliskokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ainakin yhden maallikkojäsenen tulee olla perehtynyt maan lainsäädäntöön ja hänellä tulee, mikäli mahdollista, olla kokemusta tuomarin tehtävissä. Hän on samalla kirkollisen alioikeuden sihteeri. Kirkollisen alioikeuden puheenjohtaja on iältään vanhin pappisjäsen.


224§

Kirkollinen alioikeus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi yksi pappis- ja kaksi maallikkojäsentä ovat saapuvilla.


225§

Kirkollisen alioikeuden ja kirkollisen ylioikeuden istunnot pidetään kirkollishallituksen huoneistossa ja niiden kansliana toimii kirkollishallituksen kanslia.

226§

Kirkollisen alioikeuden ja kirkollisen ylioikeuden jäsenet saavat kirkkokunnan keskusrahastosta kirkolliskokouksen määräämän korvauksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1984.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.