583/1984

Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984

Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä toukokuuta 1948 annettuun sotilasvammalakiin (404/48) uusi näin kuuluva 33 a §:

33 a§

Jos työnantaja on 2 §:n nojalla korvattavan ruumiinvamman tai sairauden johdosta maksanut vahingoittuneelle tai sairastuneelle sairausajan etuutena työ- tai oppisopimussuhteen taikka virka- tai muun julkisoikeudellisen toimisuhteen perusteella palkkaa, ennakkoa tai muita maksuja sellaiselta ajalta, jolta tämän lain mukaan annetaan päivärahaa, on työnantajalla oikeus saada tapaturmavirastolta sille annettavaa tilitystä vastaan päivärahaa vastaavalta ajanjaksolta, enintään kuitenkin maksamaltaan määrältä. Jos kaksi tai useampia työnantajia on suorittanut vahingoittuneelle tai sairastuneelle edellä tarkoitettua palkkaa tai muuta etuutta, jaetaan työnantajalle maksettava korvaus työnantajien kesken heidän samalta ajanjaksolta suorittamiensa etuuksien suhteessa. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle vuosiloman ajalta annettavia etuuksia ei kuitenkaan lueta näihin maksuihin.

Työnantajan on tehtävä päivärahaa koskeva vaatimus kahden kuukauden kuluessa korvaukseen oikeutetun palvelusajan päättymisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tapahtuneisiin vahingoittumis- ja sairastumistapauksiin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 54/84
Sosiaalivaliok. miet. 6/84
Suuren valiok. miet. 57/84

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.