297/1984

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1984

Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta 30 päivänä toukokuuta 1980 annetun lain (401/80)5 §:n 3 momentti sekä 7 §:n 2 momentti,

muutetaan lain 2 §:n 2 momentti, 6 §, 14 §:n 2 momentti ja 23 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 23 a§ seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisesta sellaiseen öljyvahinkoon, jonka on aiheuttanut sota-alus tai muu alus, jota käytetään yksinomaan valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, taikka alus, joka ei kuljeta pysyvää öljyä irtolastina, sekä muusta kuin pysyvästä öljystä aiheutuneeseen öljyvahinkoon säädetään 23 §:ssä. Öljyvahinkoon, jonka aiheuttajana on pysyvää öljyä irtolastina kuljettava alus mutta jolla ei ole sopimusvaltioon 1 momentissa säädettyä liittymäkohtaa, sovelletaan mitä 23 a§:ssä säädetään.


6 §

Aluksen omistaja voi rajoittaa vastuunsa 5 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla vain, jos hän tai hänen vakuutuksenantajansa taikka joku muu hänen puolestaan perustaa merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain (296/84) tai vastaavan muussa sopimusvaltiossa voimassa olevan lain mukaisesti rajoitusrahaston, joka suuruudeltaan vastaa omistajan vastuun määrää. Vastuumäärä muunnetaan erityisestä nosto-oikeudesta Suomen rahaksi kuten merilain 279 a §:ssä on säädetty.

Suomessa rajoitusrahasto perustetaan siinä tuomioistuimessa, jossa vahingonkorvausta koskeva kanne on 18 §:n mukaisesti pantu vireille. Kun rajoitusrahasto on perustettu, aluksen omistaja tai muu asianosainen voi nostaa kanteen rajoitusasiassa saadakseen vastuun määritetyksi ja rahaston jaetuksi.

14 §

Vakuutuksenantaja on kuitenkin vastuusta vapaa 3 §:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa sekä jos aluksen omistaja on itse tahallisesti aiheuttanut vahingon. Vakuutuksenantajan vastuu ei kuitenkaan missään tapauksessa ylitä 5 §:n 1 momentin mukaista määrää.

23 §

Jos muu kuin 1 momentissa mainittu alus, joka vahinkotapahtuman sattuessa ei kuljettanut pysyvää öljyä irtolastina, on aiheuttanut öljyvahingon Suomessa tai jos on ryhdytty torjuntatoimenpiteisiin sellaisen vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi, sovelletaan 1 §:n, 2 §:n 4 momentin, 3 §:n, 8 §:n 3 momentin, 10 ja 18 §:n säännöksiä. Samoja säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun öljyvahinko on johtunut muusta kuin pysyvästä öljystä. Omistajan oikeuteen rajoittaa vastuunsa näissä tapauksissa sovelletaan merilain 2 luvun säännöksiä. Vastuumäärä määräytyy merilain 16 §:n mukaan.

23 a§

Jos pysyvää öljyä irtolastina kuljettava alus aiheuttaa öljyvahingon muussa kuin sopimusvaltiossa taikka avomerellä, vastuu sellaisesta vahingosta voidaan rajoittaa määrään, joka vastaa 133:a erityistä nosto-oikeutta aluksen vetoisuuden kutakin tonnia kohden. Vastuu ei saa kuitenkaan missään tapauksessa ylittää 14:ää miljoonaa erityistä nosto-oikeutta. Edellä mainittu vastuuraja koskee myös sellaisen öljyvahingon ehkäisemistä tai rajoittamista tarkoittavista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia.

Vastuun rajoittamisesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 8 §:n 3 momentissa, 10 ja 18 §:ssä sekä merilain 2 luvussa on säädetty. Jos rajoitusrahasto perustetaan, sen on suuruudeltaan vastattava 1 momentissa säädettyä vastuumäärää, ja siihen on sovellettava merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain säännöksiä. Jos rajoitusrahasto on merilain 19 §:n mukaan esteenä takavarikolle, muulle virka-avulle tai ulosotolle, on myös 4 §:n 2-4 momenttia sovellettava.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä päivänä.

Jos tapahtuma, johon vastuu perustuu, on sattunut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan siihen kuitenkin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 10/84
Lakivaliok. miet. 1/84
Suuren valiok. miet. 12/84

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.