183/1984

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1984

Asetus väestökirjahallinnosta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään väestökirjahallinnosta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (76/84) 9 §:n nojalla:

1 luku

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksesta annetun lain (76/84) 3§:ssä säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi väestörekisterikeskuksen tulee:

1)ohjata ja valvoa väestökirjahallinnon paikallisviranomaisten tehtävien suorittamista sekä paikallisviranomaisten välityksellä evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntia ja muita kirkollisia väestörekisterin pitäjiä väestörekisterin pitämistä koskevissa asioissa;

2)huolehtia väestökirjanpidon yleisestä kehittämisestä;

3)pitää väestön keskusrekisteriä ja antaa siitä viranomaisille, yhteisöille sekä yksityisille henkilöille todistuksia, otteita, jäljennöksiä ja muita tietoja; sekä

4)suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille lakien, asetusten ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaan kuuluvat.

Väestörekisterikeskuksessa on hallinto-osasto, rekisteriosasto ja järjestelmäosasto. Osastot voivat jakaantua yksikköihin ja jaostoihin.

Yksiköistä ja jaostoista sekä niiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa sisäasiainministeriö väestörekisterikeskuksen esityksestä.

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)väestörekisterikeskuksen toimialaan kuuluvia säädöksiä;

2) sopimusten tekemistä;

3)väestörekisterikeskuksen työjärjestystä;

4)henkilöstöhallintoa;

5)tulo- ja menoarviota, toiminta- ja taloussuunnittelua sekä väestörekisterikeskukselle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

6)tekstinkäsittelyä, asiakirjojen kirjaamista ja arkistointia;

7)tietojen luovuttamista väestön keskusrekisteristä;

8)vaalipiirien vaaliluetteloiden vahvistamista;

9)tiedottamista; sekä

10)tehtäviä, joita ei ole säädetty tai määrätty muiden osastojen hoidettavaksi.

Rekisteriosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)väestökirjahallinnon paikallisviranomaisten ohjausta, valvontaa ja neuvontaa;

2)väestökirjoissa ja niihin kuuluvissa asiakirjoissa olevien tietojen suojausta;

3)väestön keskusrekisterin pitoon liittyvien ilmoitusten käsittelyä ja tietojen tallentamista; sekä

4)väestökirjanpitoon liittyvien luetteloiden, kortistojen ja muiden vastaavien asiakirjojen sekä vaaliasiakirjojen valmistamista.

Järjestelmäosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)väestökirjanpidon menetelmiä ja tietoaineistoa;

2)automaattista tietojenkäsittelyä;

3)väestökirjoissa olevien tietojen hyväksikäyttöä;

4)laitteistohankintoja; sekä

5)väestökirjanpitoon liittyvien ohjeistojen ja lomakkeiden suunnittelua sekä painatusta.

Väestörekisterikeskuksessa on ylijohtajan virka, osastopäällikön virkoja, tarkastajan virka ja kanslistin toimi. Ylijohtajan virka on sopimuspalkkainen.

Väestörekisterikeskuksessa on lisäksi ylitarkastajan, tarkastajan, esittelijän, pääkirjanpitäjän, toimistosihteerin, arkistonhoitajan, kirjanpitäjän, kanslistin, apulaiskanslistin, konekirjoittajan, toimistoapulaisen ja vahtimestarin ylimääräisiä toimia.

Väestörekisterikeskukseen voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa myös muita ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Väestörekisterikeskuksen päällikkönä on ylijohtaja.

Ylijohtajan tehtävänä on:

1)johtaa ja kehittää väestörekisterikeskuksen toimintaa sekä valvoa, että sille kuuluvat tehtävät suoritetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti;

2)seurata yleistä kehitystä väestörekisterikeskuksen toimialalla; sekä

3)ylläpitää ja edistää väestörekisterikeskuksen yhteistoimintaa muiden virastojen ja laitosten sekä väestökirjanpidon ja siihen liittyvien muiden tehtävien kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa.

Kunkin osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Osastopäällikön tehtävänä on:

1)johtaa, kehittää ja valvoa osaston toimintaa ja sen toimialaan kuuluvien asioiden hoitoa;

2)jakaa tehtävät osaston henkilöstölle ja käsitellä itse tärkeimmät osastolle kuuluvat asiat; sekä

3)huolehtia siitä, että osastolle kuuluvat asiat käsitellään tehokkaasti.

Väestörekisterikeskuksen muiden viran ja toimen haltijoiden sekä työsopimussuhteessa olevien henkilöiden tehtävistä voidaan määrätä työjärjestyksessä, jossa voidaan myös antaa täydentäviä määräyksiä ylijohtajan ja osastopäällikön tehtävistä.

10§

Väestörekisterikeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu viraston virkamies esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

11§

Ylijohtaja ratkaisee asiat, joita työjärjestyksessä ei ole annettu viraston muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Ylijohtaja voi, jos hän katsoo asian laadun sitä vaativan, ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen myös sellaisen asian, joka olisi muun virkamiehen ratkaistava.

12§

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan hallinto-osaston osastopäällikkö ja tämänkin ollessa estyneenä rekisteriosaston osastopäällikkö. Muiden virkamiesten sijaiset määrää ylijohtaja.

13§

Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat poiketa hänen toiminnassaan noudattamistaan periaatteista. Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman hänen suostumustaan myöskään saa täyttää virkoja tai toimia eikä tehdä esitystä avoinna olevan viran täyttämisestä.

2 luku

Rekisteritoimistot

14§

Rekisteritoimisto on kihlakunnan alueella toimiva väestökirjahallinnon paikallisviranomainen. Rekisteritoimisto on väestökirjanpidon hoitamista koskevissa tehtävissään väestörekisterikeskuksen alainen ja muissa tehtävissään lääninhallituksen alainen.

Rekisteritoimiston tehtävänä väestökirjahallinnon paikallisviranomaisena on:

1)pitää kihlakuntaan kuuluvien kuntien asukkaista paikallisia väestökirjoja, lukuun ottamatta evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan jäseniä koskevaa väestörekisteriä;

2)ohjata ja valvoa kihlakunnan alueella evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntia ja muita kirkollisia väestörekisterin pitäjiä väestörekisterin pitämistä koskevissa asioissa; sekä

3)suorittaa ne muut väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät, jotka sille lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan kuuluvat.

15§

Rekisteritoimiston tehtävänä on lisäksi:

1)toimia kaupparekisteriasioiden paikallisviranomaisena;

2)toimia yhdistysrekisteriasioiden paikallisviranomaisena; sekä

3)suorittaa ne tehtävät, jotka ennen väestökirjahallinnosta annetun lain voimaantuloa annetuissa laeissa ja asetuksissa on säädetty henkikirjoittajalle mutta jotka lain 11§:n nojalla kuuluvat rekisteritoimistolle.

16§

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä rekisteritoimistossa, toimiston muusta toiminnasta sekä henkilöstön tehtävistä voidaan antaa työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa rekisteritoimiston esityksestä se lääninhallitus, jonka alainen rekisteritoimisto on, sisäasiainministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaan.

17§

Rekisteritoimistossa on henkikirjoittajan virka.

Rekisteritoimistossa on lisäksi tarkastajan, toimistosihteerin, kanslistin, apulaiskanslistin ja toimistoapulaisen ylimääräisiä toimia.

Rekisteritoimistoon voidaan ottaa myös muita ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

18§

Rekisteritoimiston päällikkönä on henkikirjoittaja.

Henkikirjoittajan tehtävänä rekisteritoimiston päällikkönä on:

1)johtaa, kehittää ja valvoa rekisteritoimiston toimintaa ja sille kuuluvien asioiden hoitoa;

2)jakaa tehtävät rekisteritoimiston henkilöstölle ja käsitellä itse tärkeimmät rekisteritoimistolle kuuluvat asiat; sekä

3)huolehtia siitä, että rekisteritoimistolle kuuluvat asiat käsitellään tehokkaasti.

19§

Henkikirjoittajan tehtävänä on lisäksi:

1)toimia kuulutus- ja vihkimisviranomaisena siviiliavioliittoja päätettäessä;

2)toimia julkisena notaarina;

3)toimia julkisena kaupanvahvistajana; sekä

4)suorittaa ne tehtävät, jotka ennen väestökirjahallinnosta annetun lain voimaantuloa annetuissa laeissa ja asetuksissa on säädetty henkikirjoittajalle ja jotka lain 11§:n nojalla edelleen kuuluvat henkikirjoittajalle.

20§

Rekisteritoimistolle kuuluvat asiat ratkaisee henkikirjoittaja, joka myös allekirjoittaa rekisteritoimiston toimituskirjat.

Milloin työjärjestyksessä ei ole asiasta määrätty, lääninhallitus voi rekisteritoimiston esityksestä määrätä rekisteritoimiston muun virkamiehen henkikirjoittajan sijasta antamaan ja allekirjoittamaan määrätynlaisia rekisteritoimistosta annettavia todistuksia ja muita asiakirjoja.

Jos henkikirjoittaja ja 2 momentissa tarkoitettu virkamies ovat molemmat esteellisiä antamaan todistuksen tai muun asiakirjan, on henkikirjoittajan allekirjoitettava asiakirja, minkä jälkeen rekisteritoimiston esteettömän virkamiehen tai työsopimussuhteessa olevan henkilön on todistettava se yhtäpitäväksi sen aineiston kanssa, jonka perusteella asiakirja annetaan.

21§

Henkikirjoittajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan tarkastaja tai lääninhallituksen siihen määräämä virkamies. Rekisteritoimiston muiden virkamiesten sijaiset määrää henkikirjoittaja.

3 luku

Väestökirjahallinnon virkamiesten kelpoisuusehdot, virkojen ja toimien täyttäminen sekä virkavapaus ja virkaero

22§

Kelpoisuusehtona väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimiston virkoihin ja toimiin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan väestörekisterikeskuksessa:

1)ylijohtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallinto- ja väestökirjanpitotehtäviin;

2)hallinto-osaston osastopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä väestökirjanpidon tuntemusta;

3)rekisteriosaston osastopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys väestökirjanpitoon sekä perehtyneisyyttä hallintotehtäviin ja automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

4)järjestelmäosaston osastopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn sekä perehtyneisyyttä väestökirjanpitoon;

5)ylitarkastajalta toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin;

6)tarkastajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin; sekä

7)esittelijältä toimeen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin.

Rekisteritoimistossa vaaditaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty:

1)henkikirjoittajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto, rekisteröintitehtävien tuntemusta sekä perehtyneisyyttä hallintotehtäviin; sekä

2)tarkastajalta toimeen soveltuva korkeakoulututkinto.

23§

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Osastopäällikön nimittää sisäasiainministeriö viran oltua 30 päivän ajan haettavana ja väestörekisterikeskuksen annettua lausuntonsa hakijoista.

Muut väestörekisterikeskuksen virat ja toimet täyttää ja muun henkilöstön ottaa väestörekisterikeskus.

24§

Henkikirjoittajan nimittää lääninhallitus viran oltua 30 päivän ajan haettavana ja väestörekisterikeskuksen annettua lausuntonsa hakijoista.

Tarkastajan nimittää lääninhallitus rekisteritoimiston annettua lausuntonsa hakijoista.

Muut rekisteritoimiston toimet täyttää ja muun henkilöstön ottaa rekisteritoimisto.

25§

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta enintään kolmeksi kuukaudeksi sisäasiainministeriö ja sitä pitemmäksi ajaksi valtioneuvosto. Osastopäällikölle myöntää virkavapautta enintään kolmeksi kuukaudeksi väestörekisterikeskus ja sitä pitemmäksi ajaksi sisäasiainministeriö.

Muille väestörekisterikeskuksen viran ja toimen haltijoille myöntää virkavapautta väestörekisterikeskus.

26§

Henkikirjoittajalle ja tarkastajalle myöntää virkavapautta lääninhallitus. Muille rekisteritoimiston toimenhaltijoille myöntää virkavapautta rekisteritoimisto.

27§

Viran tai toimen hoidosta virkavapauden aikana päättää sekä viran tai toimen ollessa avoinna määrää se viranomainen, joka myöntää virasta tai toimesta virkavapautta.

28§

Eron virasta tai toimesta myöntää taikka työsopimuksen purkaa tai irtisanoo se viranomainen, joka täyttää viran tai toimen taikka ottaa työsopimussuhteeseen.

4luku

Erinäisiä säännöksiä

29§

Poliisilaitokseen perustetun väestökirjaosaston tai -toimiston johtajasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 22 §:n 3 momentin 1 kohdassa, 24 §:n 1 momentissa ja 26-28 §:ssä on säädetty henkikirjoittajasta. Väestökirjaosaston tai -toimiston johtosäännössä voidaan kuitenkin antaa 27 §:stä poikkeavia määräyksiä väestökirjaosaston tai -toimiston johtajan sijaisuudesta.

30§

Rekisteritoimiston tulee sijaita lääninhallituksen hyväksymässä paikassa kihlakunnan alueella. Erityisestä syystä toimisto voi sijaita myös kihlakunnan alueen ulkopuolella.

31§

Virkamiehellä tarkoitetaan tässä asetuksessa viran tai toimen haltijaa, ylimääräistä toimenhaltijaa ja tilapäistä toimihenkilöä.

32§

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajaa ja osastopäällikköä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa ja muita väestökirjahallinnon virkamiehiä asianomaisessa alioikeudessa.

33§

Jos muu väestökirjahallinnon virkamies kuin ylijohtaja tai osastopäällikkö on syyllistynyt virheellisyyteen virassa tai virkavelvollisuuksiensa laiminlyömiseen, joka ei ole sen laatuista, että siitä on syytettävä tuomioistuimessa, taikka osoittanut sopimatonta käytöstä virassa tai sen ulkopuolella, voi väestörekisterikeskus tai, jos hän on rekisteritoimiston virkamies, lääninhallitus rangaista häntä varoituksella, sakolla tai virantoimituksesta erottamisella enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Syyttäjänä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hallinto-osaston osastopäällikkö ja lääninhallituksessa lääninsyyttäjäksi määrätty apulaispoliisitarkastaja.

Viraltapanosta kurinpitotoimin sekä viran tai toimen haltijan pidättämisestä virantoimituksesta on säädetty erikseen.

34§

Väestörekisterikeskuksessa ja rekisteritoimistossa työskentelevän työsopimussuhteessa olevan henkilön on kirjallisesti vakuutettava olevansa sivullisille ilmaisematta väestökirjoissa olevia tietoja, jotka asian luonteen vuoksi tai sen mukaan kuin on säädetty, on pidettävä salassa.

35§

Rekisteritoimiston on annettava toimintakertomuksensa väestörekisterikeskukselle ja lääninhallitukselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Väestörekisterikeskuksen on annettava sisäasiainministeriölle kultakin kalenterivuodelta kertomus väestökirjahallinnosta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

36§

Väestörekisterikeskuksen henkilöstön osallistumisesta sitä itseään koskevan päätöksenteon valmisteluun väestörekisterikeskuksessa määrätään virastodemokratiaohjesäännössä, jonka väestörekisterikeskus vahvistaa.

37§

Väestökirjanpidon tehtävien hoitamista varten on sisäasiainministeriön apuna väestökirja-asiain neuvottelukunta.

Neuvottelukuntaan kutsuu valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja enintään yhdeksän jäsentä siten, että sisäasiainministeriö, väestörekisterikeskus ja väestökirjahallinnon paikallisviranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta sekä kuntien keskusjärjestöt yhteisesti ovat edustettuina neuvottelukunnassa. Neuvottelukuntaan voidaan myös kutsua sellaisen valtion viranomaisen edustaja, jonka kanssa väestökirjahallinnon viranomaiset ovat tehtävissään kiinteässä yhteistyössä. Neuvottelukunnan jäsenille voidaan kutsua henkilökohtaiset varajäsenet.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1)tehdä sisäasiainministeriölle esityksiä ja antaa lausuntoja väestökirjanpidon kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen liittyvissä asioissa; sekä

2)suorittaa ne muut tehtävät, jotka sisäasiainministeriö sille määrää.

38§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa sisäasiainministeriö.

5 luku

Voimaantulo

39§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

Sen estämättä, mitä 22§:n 2 momentissa on säädetty väestörekisterikeskuksen osastopäällikön viran kelpoisuusehdoista, väestörekisterikeskuksen toimistopäällikkö, joka ei täytä sanottuja kelpoisuusehtoja, voidaan nimittää väestörekisterikeskuksen vastaavaan osastopäällikön virkaan sitä ensimmäistä kertaa täytettäessä.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.