159/1984

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1984

Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/69) 6 §,

muutetaan 2, 4, 5, 7 ja 8 §, näistä 4 § sellaisena kuin se on 11 päivänä heinäkuuta 1972 annetussa laissa (556/72), sekä

lisätään lakiin uusi 4 a-4 e § seuraavasti:

2 §

Tämä laki koskee torjunta-aineiden käyttökelpoisuuden tarkastusta, käyttöä, valmistusta, maahantuontia, kauppaa, säilytystä ja kuljetusta sekä toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään näiden aineiden haitalliset vaikutukset ihmisten ja hyötyeläinten terveydelle, viljelykasveille ja -maalle sekä luonnolle ja muulle ympäristölle.

4 §

Torjunta-aineena ei saa myydä, kulutukseen muutoin luovuttaa tai käyttää valmistetta, jota ei ole rekisteröity torjunta-aineeksi. Torjunta-aineen rekisteröi kotimaisen valmistajan tai maahantuojan hakemuksesta maatilahallitus. Edellytyksenä rekisteröimiselle on, että torjunta-ainelautakunta on valmisteen hyväksynyt torjunta-aineena käytettäväksi. Myrkkyä sisältävän valmisteen rekisteröiminen torjunta-aineeksi edellyttää lisäksi, että lääkintöhallitus on julistanut valmisteen käytön torjunta-aineena sallituksi.

Torjunta-aineeksi tarkoitettua ainetta, jota ei ole 1 momentissa tarkoitetulla tavalla rekisteröity, ei saa muutoin kuin tutkimus- ja koetoimintaa tai maasta vientiä varten valmistaa eikä tuoda maahan.

4 a §

Maatilahallituksen asiana on huolehtia siitä, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetulla valmisteella suoritetaan tarpeelliset tarkastukset jäljempänä 4 c §:ssä säädettyjen edellytysten selvittämiseksi. Asetuksella säädetään, mitkä valtion laitokset ja virastot ovat velvolliset maatilahallituksen pyynnöstä suorittamaan torjunta-aineiden tarkastuksia.

4 b §

Valtioneuvosto asettaa torjunta-ainelautakunnan. Lautakunta on maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Torjunta-ainelautakunnan tehtävänä on päättää 4 §:ssä tarkoitetusta torjunta-aineen hyväksymisestä. Torjunta-ainelautakunnalla on valta määrätä torjunta-aineiden käyttöä koskevista rajoituksista ja ehdoista.

Torjunta-ainelautakunnassa tulee olla edustettuna maatalouden, kasvinsuojelun, työsuojelun, terveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaisten edustajat.

Tarkemmat säännökset torjunta-ainelautakunnasta annetaan asetuksella.

4 c §

Torjunta-aineeksi ei saa hyväksyä valmistetta, jonka käytöstä tarkoitukseensa voisi aiheutua ilmeistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka jota puutteellisen tehon vuoksi tai muusta käyttökelpoisuuteen vaikuttavasta syystä ei pidetä tarkoitukseensa sopivana.

Mikäli hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että torjunta-aine ei enää täytä säädettyjä hyväksymisen ehtoja torjunta-ainelautakunnan tulee peruuttaa hyväksyminen.

4 d §

Torjunta-ainelautakunnan päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa on säädetty.

4 e §

Torjunta-ainelautakunnan hyväksymistä koskevassa päätöksessä voidaan määrätä, että torjunta-aineen, jonka käyttöön liittyy erityinen vaara, myynti on sallittu ainoastaan henkilölle, joka on suorittanut tällaisen aineen käyttöön oikeuttavan erityistutkinnon.

5 §

Maatilahallituksen ja maatalouspiirien maataloustoimistojen asiana on valvoa torjunta-aineiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa, säilytystä, kuljetusta ja käyttöä sekä muiden torjunta-aineista annettujen määräysten noudattamista. Maatilahallituksen apuna torjunta-aineiden valmistuksen, maahantuonnin ja kaupan valvonnassa toimii valtion maatalouskemian laitos.

7 §

Torjunta-aineiden tarkastukseen ja rekisteröintiin liittyvistä toimituksista ja tutkimuksista suoritettavista maksuista säädetään asetuksella. Maksut määrätään maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen yleisten perusteiden mukaan.

8 §

Edellä 5 §:ssä mainituilla viranomaisilla on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvontaa varten päästä torjunta-aineiden valmistus-, varasto-, myynti- ja käyttöpaikkaan sekä suorittaa siellä tarkastuksia ja tutkimuksia samoin kuin tarvittaessa ottaa torjunta-aineista ja niillä käsitellyistä tuotteista korvauksetta tarpeelliset näytteet. Valvontaviranomainen on oikeutettu saamaan valvontaa varten tarvitsemansa tiedot, missä tarkoituksessa elinkeinonharjoittaja on velvollinen pitämään vahvistettua valmistus-, varasto- ja myyntikirjanpitoa. Valvontaviranomaisella on oikeus kieltää säännösten vastainen torjunta-aineen kauppa ja käyttö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

Torjunta-ainetta, jolle kasvinsuojelulaitos on myöntänyt myyntiluvan saadaan kuitenkin myydä ja käyttää aikana, josta säädetään tarkemmin asetuksella.

Hallituksen esitys 160/83
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 8/83
Suuren valiok. miet. 147/83

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.