151/1984

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1984

Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (291/79) 3 §:n 3 momentti,

sekä

lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti:

3 §

Valtio voi myöhemminkin merkitä yhtiön osakkeita ja myöntää sille lainoja kunakin vuonna tulo- ja menoarvioon otettavien määrärahojen rajoissa.


3 a §

Valtioneuvostolla on oikeus määräämillään ehdoilla antaa yhtiölle sitoumuksia siitä, että valtio vuosittain maksaa yhtiön vuosina 1984-1988 ottamien ulkomaisten lainojen korkokustannusten ha vähintään eduskunnan valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä päättämän vuotuisen koron erotuksen. Eduskunta päättää vuosittain tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä niiden lainojen enimmäismäärän, joiden osalta sitoumus voidaan antaa.

Sitoumus korkotuen suorittamisesta voidaan antaa myös 1 momentissa tarkoitettujen lainojen takaisinmaksamista varten otettavan lainan osalta. Korkotukea maksetaan enintään 15 vuoden ajan. Valtioneuvostolla on kuitenkin oikeus erityisistä syistä pidentää tätä aikaa.

Jos laina on ulkomaan rahan määräinen, sen vasta-arvo lasketaan valtion sitoumusta annettaessa voimassa olevan Suomen Pankin asianomaisen valuutan myyntikurssin mukaan.

3 b §

Valtioneuvostolla on oikeus antaa vastavakuuksia vaatimatta ja muutoin määräämillään ehdoilla valtion omavelkaisia takauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoitettuja lainoja saa samanaikaisesti olla maksamatta yhteensä enintään 150 000 000 markan määrä. Takauksia voidaan antaa vuoden 1988 loppuun saakka.

Ulkomaan rahan määräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olevan Suomen Pankin asianomaisen valuutan myyntikurssin mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 98/83
Valtiovarainvaliok. miet. 56/83
Suuren valiok. miet. 118/83

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoaisainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.