132/1984

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984

Laki peruskoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 31 §, 96 §:n 1 momentti ja 99 § näin kuuluviksi:

31§

Peruskoulun ala-asteella saadaan käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen kutakin peruskoulun piiriin sijoitettua rehtorin ja luokanopettajan virkaa kohti 28,5 tuntia viikossa. Milloin piirin peruskoulun ala-asteella on vähintään seitsemän edellä tarkoitettua virkaa, saadaan kutakin virkaa kohti käytettävää tuntimäärää korottaa kahdella tunnilla viikossa.

Peruskoulun yläasteella saadaan käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen kutakin koulun vuosiluokkaa kohti enintään 35 tuntia sekä kutakin oppilasta kohti enintään puolitoista tuntia viikossa. Milloin vuosiluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saadaan edellä tässä momentissa säädetystä poiketen tällaista vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin kaikkiaan 56 tuntia viikossa sekä, jos tällaisen perusopetusryhmän koko on enemmän kuin 24 oppilasta, enintään kolme tuntia viikossa kutakin mainitun oppilasmäärän ylittävää oppilasta kohti.

Osa 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tunneista käytetään luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen ja tukiopetukseen ja osa voidaan siirtää käytettäväksi toisen piirin peruskoulussa, sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Jos kunnassa opetetaan kunnan kouluhallinnosta annetun lain (479/83) 15§:n mukaisen kieliohjelman perusteella yhteisenä aineena kahta tai useampaa vierasta kieltä taikka vastaavasti toista kotimaista kieltä ja yhtä tai useampaa vierasta kieltä, saadaan oppiaineiden opettamiseen käytettävää tuntimäärää korottaa kunnassa sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Oppiaineiden opettamiseen käytettävää tuntimäärää saadaan korottaa kahdella tunnilla sellaista perusopetusryhmää varten, jossa annetaan 27§:n 4 momentin mukaista vapaaehtoisen aineen opetusta.

Jollei asetuksessa ole toisin säädetty, opetusryhmien muodostamisen perusteista päättää tarvittaessa valtioneuvosto.

Erityisopetukseen ja 4§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun opetukseen käytettävästä tuntimäärästä säädetään asetuksella.

96§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.


99§

Jos koulussa opetetaan koulujärjestelmän perusteista annetun lain 5 §:n 3 momentin mukaisesti erilaajuisia oppimääriä, on näitä opetettava edelleen lukuvuonna 1985-86 peruskoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla ja lukuvuonna 1986-87 yhdeksännellä vuosiluokalla. Jos oppilas on aloittanut opiskelunsa sellaisen edellä tarkoitetun oppimäärän mukaan, jota vastaavaa oppimäärää ei tämän lain mukaan opeteta, on hänen opetuksensa järjestettävä hänen aloittamansa oppimäärän mukaisena. Kouluhallitus päättää tarvittaessa siitä, mitä oppimääriä pidetään tämän pykälän tarkoittamina vastaavina oppimäärinä.

Opetettaessa 1 momentin mukaisesti erilaajuisia oppimääriä muodostetaan opetusryhmä kyseessä olevilla vuosiluokilla noudattaen koulujärjestelmän perusteista annettua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1984.

Hallituksen esitys 89/83
Sivistysvaliok. miet. 13/83
Suuren valiok. miet. 164/83

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.