98/1984

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1984

Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/74) 1 a §:n 1 momentti, 2 b §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, §:n 1 momentin 2 kohta ja 25 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 a §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentin 2 § kohta 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (1037/80), 2b §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta 28 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1032/79) ja 25 § osittain muutettuna 7 päivänä tammikuuta 1977 annetulla lailla (18/77), näin kuuluviksi:

1 a S

Maatilaa pidetään jatkamiskelpoisena, jos sillä on peltoa tilan sijaitessa maatilalain (188/77) 67 §:ssä mainitulla ensimmäisellä tai toisella vyöhykkeellä taikka Ahvenanmaan maakunnassa 5 hehtaaria, sen sijaitessa kolmannella vyöhykkeellä 6 hehtaaria ja neljännellä 8 hehtaaria sekä metsämaata niin paljon, että metsän verotuotto säännöllisessä kasvukunnossa on vähintään 85 kuutiometriä vuodessa. Jos maatilalla on peltoa tai metsämaata edellä mainittua määrää vähemmän, pelto ja metsämaa voivat korvata toisiaan siten kuin asetuusella tarkemmin säädetään. Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Utsjoen, Houtskarin tai Iniön kunnissa sijaitsevaa maatilaa pidetään kuitenkin jatkamiskelpoisena, kun sillä on peltoa 4 hehtaaria.


2 b §

Sovellettaessa 2 §:n 1 momentin 1 kohdan säännöstä katsotaan luopujan jatkaneen maatilatalouden harjoittamista myös sen ajan,


2) jonka maatilaa on koskenut maataloustuotannon ohjaamisesta annetun lain (446/77) 4 §:n mukainen tuotannonmuutossopimus tai maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) mukainen maatalous tuotannon vähentämissopimus tai pellon kesannoimissopimus;

3) onka maatilan peltoala tai osa siltä on ollut kesannolla valtion kanssa tehdyn muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun kesannoimissopimuksen nojalla;


6 §

Maatilan omistajan katsotaan luopuneen tässä laissa tarkoitetuin tavoin maatalouden harjoittamisesta, jos hän luovuttaa maatilansa


2) yksityiselle viljelijälle lisäalueeksi tai tämän puolisolle viljelijän maatilaan sopivaksi lisäalueeksi, ei kuitenkaan jos lisäalueen hankkimisen johdosta muodostuu olennaisesti suurempi kuin maatilalaissa tarkoitettu perheviljelmä;


25 §

Jos luopumisen kohteena olevan maatilan peltoalasta on voimassa

1) pellon käytön rajoittamisesta annetussa laissa (216/69) tarkoitettu pellonvaraussopimus;

2) maataloustuotannon ohjaamisesta annetussa laissa (446/77) tarkoitettu tuotannonmuutossopimus; tai

3) maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetussa laissa (81/83) tarkoitettu maataloustuotannon vähentämissopimus,

purkautuu sopimus sinä ajankohtana, josta

lähtien luopumiseläke myönnetään, ellei sopimus mainittujen lakien nojalla ole purettu tai purkautunut jo sanottu aikaisemmin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1984.

Lakia sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan tämän lain voimaantulon jälkeen.

Lain 2 b §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 210/83
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 9/83
Suuren valiok. miet. 170/83

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsäralousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.