26/1984

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1984

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kehitysvammaisten erityishuollosta 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetun lain (519/77) 5 ja 21 §, 34 §:n 2 momentti sekä 47 ja 75 §,

näistä 75 § sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (702/82),

muutetaan 2 §:n 4 kohta, 11 §, 14 §:n 2 ja 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 20 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentti sekä 35 §,

näistä 11 § sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa, sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3-5 momentti siirtyvät 4-6 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat, sen mukaan kuin asetuksella tai tämän lain nojalla muutoin säädetään tai määrätään:


4) työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta;

6 §

Jos kunnan väestöpohja tai muut erityiset syyt vaativat, voi kunta yksin muodostaa erityishuoltopiirin. Kunnasta on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä erityishuoltopiirin kuntainliitosta on säädetty.


11 §

Erityishuoltopiirin kuntainliitto voi tehdä toisen erityishuoltopiirin kuntainliiton kanssa sopimuksen toimintayksikön käyttämisestä muun kuin 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun erityishuollon järjestämiseen.

14 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 24 §:n 1 ja 2 momentissa, 25, 32, 33, 35, 39 ja 42 §:ssä sekä 4-6 ja 10 luvussa on säädetty erityishuoltopiirin kuntainliitosta.

Kunnan erityishuoltoviranomaisena toimii sosiaalilautakunta, jonka kanssa erityishuoltopiirin kuntainliiton tulee toimia yhteistyössä silloinkin, kun paikallisen erityishuollon järjestäminen on kuntainliiton tehtävänä. Kunnan järjestämän erityishuollon osalta on sosiaalilautakunnan tehtävistä erityishuoltoa koskevissa asioissa soveltuvin osin voimassa, mitä erityishuollon johtoryhmästä on säädetty.

19 §

Liittohallituksen apuna voi olla lautakuntia ja johtokuntia milloin niitä erityishuoltopiirin kuntainliiton hallinnon tai osa-alueen erityishuollon järjestämisen vuoksi pidetään tarkoituksenmukaisina.

20 §

Liittohallituksen avuksi voidaan asettaa erityishuoltoneuvosto, jonka jäsenet liittovaltuusto valitsee enintään toimikaudekseen nimeten samalla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kehitysvammaisia ja heidän omaisiaan sekä erityishuollon eri osa-alueiden asiantuntemusta. Erityishuoltoneuvoston kokoonpanoon ei sovelleta kunnallislain (953/76) 122 §:n 4 momentin säännöstä liittohallituksen alaisen toimielimen kokoonpanosta.


22 §

Liittohallituksen alaisena kehitysvammaisten erityishuollon johtavana viranhaltijana on erityishuoltopiirin johtaja.


27 §

Erityishuoltopiirin kuntainliitto antaa erityishuoltoa ensisijaisesti kuntainliittoon kuuluvista kunnista oleville henkilöille, jollei 6 §:n 4 momentin mukaisista järjestelyistä tai 11-13§:n nojalla tehdyistä sopimuksista taikka 12 §:n 3 momentin tai 13 §:n 2 momentin nojalla annetuista määräyksistä muuta johdu.


35 §

Yksilöllistä erityishuolto-ohjelmaa toteutettaessa on pyrittävä siihen, että sellaisen henkilön asuminen, joka ei voi asua omassa kodissaan mutta joka ei ole laitoshuollon tarpeessa, järjestetään muulla tavoin.

Eriyishuollon tarpeessa olevalle on myös pyrittävä järjestämään työhönvalmennusta, työtoimintaa sekä muuta virikkeitä antavaa toimintaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1984.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 165/83
Talousvaliok. miet. 16/83
Suuren valiok. miet. 153/83

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.