1146/1983

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Laki liikuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikuntalain (984/79) 8 §:n 4 momentti, sekä

lisätään 7 §:ään uusi 2 momentti, 8 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 ja muutettu 4 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, sekä lakiin uusi 8 a §, seuraavasti:

7 §

Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla opetusministeriön luvalla yhteinen liikunnanohjaajan virka, jonka haltijan tehtäviin kuuluu pääasiassa erityisryhmien liikuntatoiminnan järjestäminen.


8 §

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, suoritetaan kunnalle, jossa on vähintään 10 000 asukasta, tai yhteisesti sellaisille kunnillen joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 10 000, valtionosuutta yhden sellaisen liikunnanohjaajan palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, jonka tehtäviin kuuluu pääasiassa erityisryhmien liikuntatoiminnan järjestäminen. Erityisestä syystä voidaan valtionosuutta sanottuun tarkoitukseen suorittaa myös kunnalle, jossa on vähemmän kuin 10 000 asukasta.

Milloin 3 momentissa tarkoitettujen uusien virkojen perustamiseen on valtion tulo- ja menoarviossa vahvistettu enimmäismäärä, valtionosuutta näistä viroista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan vain enimmäismäärän rajoissa.


Edellä 5 momentissa mainittua markkamäärää vahvistettaessa valtioneuvoston tulee samalla määrätä se markkamäärä, joka vähintään on käytettävä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.

8 a §

Kuntien yhteisen liikunnanohjaajan palkkauksesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta kuntien on tehtävä sopimus. Sopimukselle on hankittava opetusministeriön hyväksyminen.

Milloin kunnat ovat tehneet sopimuksen yhteisen liikunnanohjaajan palkkaamisesta, katsotaan valtionosuutta määrättäessä palkkauksesta aiheutuvien kustannusten jakautuvan kuntien kesken opetusministeriön hyväksymässä sopimuksessa määrättyjen perusteiden mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Carina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.