1080/1983

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 3 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain (236/61) 1 ja 2 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § 28 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1117/78) ja 2 § osittain muutettuna 12 päivänä toukokuuta 1967 annetulla lailla (216/67), sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

1 §

Valtion varoista jaetaan vuosittain kotimaisille kirjailijoille ja kääntäjille sen johdosta, että heidän kirjoittamiaan tai kääntämiään kirjoja pidetään maksuttomasti käytettävissä yleisissä kirjastoissa, apurahoja ja avustuksia, joiden kokonaismäärä on 10 prosenttia edellisenä kalenterivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä.

Apurahojen ja avustusten kokonaismäärästä myönnetään 90 prosenttia kaunokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille sekä 10 prosenttia tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei kuitenkaan myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen taikka niihin rinnastettavien teosten tekijöille tai kääntäjille.

2 §

Edellä 1 §:n 2 momentissa mainituista osuuksista jaetaan kummastakin apurahoina 45 prosenttia luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille ja 10 prosenttia kirjojen kääntäjille sekä avustuksina 25 prosenttia iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja 20 prosenttia kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

2 a §

Jos apurahojen tai avustusten hakijoiden vähyyden vuoksi taikka muista pakottavista syistä 1§:n 2 momentissa tai 2§:ssä säädettyjä jako-osuuksia ei voida yksittäistapauksessa noudattaa, saadaan niistä poiketa niin kuin asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 114/83
Lakialoite 157/83
Sivistysvaliok. miet. 12/83
Suuren valiok. miet. 134/83

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.