997/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 9 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on 13 päivänä helmikuuta 1981 annetussa asetuksessa (133/81), muutetaan 12 §:n 2 kohta, 13 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 17 ja 24 §,

näistä 17 § sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (271/76), sekä

lisätään asetukseen uusi 17 a-17 c § seuraavasti:

12 §

Rekisteröinnin uudistamishakemuksen tulee sisältää:


2)uuden asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite; sekä

13 §

Rekisteröidyn tavaramerkin tavaramerkkilain 23 §:n mukaisen muutoshakemuksen tulee sisältää:


2)uuden asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite; sekä

17 §

Jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa vieraassa valtiossa, joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/75), ja merkin rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä vieraassa valtiossa, katsotaan Suomessa tehty hakemus muihin hakemuksiin tai muihin käyttöön otettujen tavaran tunnusmerkkeihin nähden tehdyksi samanaikaisesti kuin vieraassa valtiossa tehty hakemus. Tätä on sovellettava myös, jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa valtakunnan ulkopuolella tehdyssä hakemuksessa, jonka rekisteriviranomainen erityisistä syistä katsoo sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettävä sitä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä Suomessa ja samalla ilmoitettava missä ja milloin etuoikeuden perusteeksi mainittu hakemus on tehty.

17 a §

Rekisteriviranomainen voi erityisestä syystä välipäätöksellä kehottaa hakijaa pyydetyn etuoikeuden toteennäyttämiseksi toimittamaan määräajassa viranomaiselle todistuksen etuoikeuden perusteena olevan hakemuksen saapumispäivästä ja hakijan nimestä sekä jäljennöksen hakemuksesta ja sen tarkoittamasta tavaramerkistä. Todistuksen tulee olla sen viranomaisen antama, joka on vastaanottanut etuoikeuden perusteena olevan hakemuksen, ja jäljennöksen saman viranomaisen oikeaksi todistama. Edellä tarkoitettua määräaikaa ei saa määrätä päättymään ennen kuin kolme kuukautta on kulunut hakemuksen tekemisestä Suomessa.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua välipäätöstä noudateta, etuoikeutta ei saavuteta.

17 b §

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen valtakunnan ulkopuolella tehtyyn tavaramerkin rekisteröintihakemukseen.

17 c §

Tavaramerkkilain 18 §:ssä tarkoitettu etuoikeusvaatimus on tehtävä 17 §:n 2 momentissa säädettynä aikana. Hakijan on tarvittaessa selvitettävä, että näyttelyä on pidettävä kansainvälisenä.

24 §

Tavaramerkin rekisteristä poistamisesta ja suoja-alan supistamisesta on kuulutettava rekisterinumero, haltijan nimi tai toiminimi, päätöksen tai toimenpiteen päivämäärä sekä tavara- tai palveluluokat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.