928/1983

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983

Laki maa-aineslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain (555/81) 13 §:n 3 momentti,

muutetaan 7 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 21 §:n 1 momentti sekä

lisätään 7 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, lakiin uusi 13 a §, 20 §:ään uusi 2 momentti ja 21 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

7 §
Lupaviranomainen

Kunnanhallituksen päätös luvan myöntämisestä on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi, milloin:

1) hakijana on kunta, kuntainliitto tai valtio eikä hanke ole laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen;

2) alueella on luonnonsuojelun kannalta valtakunnallista merkitystä; tai

3) ainesten ottaminen vaikuttaa välittömästi toisen kunnan alueeseen.

Luvan myöntämistä koskevaan päätökseen voidaan sitä vahvistettaessa tehdä oikaisunluonteisia korjauksia. Vahvistettavaan päätöksen voidaan lisäksi kunnanhallituksen suostumuksella tehdä vähäisiä muutoksia. Muutoksen johdosta on kuultava niitä, joiden etua tai oikeutta muutos välittömästi koskee.

Päätös, jolla lupa on myönnetty, voidaan jättää vahvistamatta myös osittain.

11 §
Lupamääräykset

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.


Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa:

1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suojelemiseksi;

2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava; sekä

3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä


13 §
Lausunnot ja kuuleminen

Hakemuksen johdosta on ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille varattava tilaisuus tulla kuulluiksi, paitsi jos on ilmeistä, ettei hakemus koske heidän etuaan. Sama koskee kiinteistöä, jonka erottaa ottamisalueen sisältävästä kiinteistöstä tie, muu liikenneväylä tai kapeahko vesistö. Kuulemisessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä rakennuslain 132 a §:ssä ja rakennusasetuksen 5 a §:ssä on säädetty.

13 a §
Luvan velvoitteista vapauttaminen

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle, kunnanhallitus voi hakemuksesta vapauttaa luvan haltijan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksyä hänen tilalleen toisen ja vaatia tarvittaessa tältä 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden. Tällaiseen päätökseen ei sovelleta, mitä 7 §:n 2 momentissa on säädetty päätöksen alistamisesta sekä 13 §:ssä kuulemisesta ja lausuntojen hankkimisesta.

20 §
Muutoksenhaku

Rakennuslautakunnan 14 ja 15 §:n nojalla tekemästä päätöksestä saa valittaa niin kuin rakennuslain 138 §:ssä on säädetty.

21 §
Lain voimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen

Kunnanhallitus voi ainesten ottamista koskevassa päätöksessä tai luvan saajan pyynnöstä myöhemminkin antaa luvan ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, jos luvan saaja asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Alistettavassa asiassa tässä tarkoitetun luvan antaa lääninhallitus kunnanhallituksen esityksestä. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon .


Mitä 1 momentissa on säädetty vakuuden asettamisesta, ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntainlittoa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.