704/1983

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1983

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 3 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (529/82),

muutetaan 24 §:n 2 momentti ja 25 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (612/78), sekä

lisätään 24 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

24 §

Työnantajalle ei määrätä 1 momentissa tarkoitettua maksuvelvollisuutta, jos selvitetään, että pidätyksen alaisesta palkasta menevät verot sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu on suoritettu tai että siitä ei ole ollut suoritettava valtion- eikä kunnallisveroa eikä vakuutetun kansaneläke- eikä sairausvakuutusmaksua. Jos tämä selvitetään sen jälkeen, kun maksuvelvollisuus on työnantajalle määrätty, lääninveroviraston on vastaavasti poistettava maksuvelvollisuus ja määrättävä työnantajan jo suorittama määrä hänelle palautettavaksi. Palautettavalle määrälle ei suoriteta korkoa.


Työnantajalle ei määrätä edellä tarkoitettua maksuvelvollisuutta, jos laiminlyöntiä, sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää, on pidettävä vähäisenä.

25 §

Veronlisäys on määrättävä työnantajan maksettavaksi, vaikka hän on jo suorittanut pidättämättä jätetyn määrän tai maksuvelvollisuus jätetään hänelle määräämättä 24 §:n 2 tai 4 momentin nojalla. Jos työnantajan laiminlyöntiä 24 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on, sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää, pidettävä kokonaismäärältään vähäisenä, veronlisäystä ei kuitenkaan määrätä. Tässä momentissa tarkoitettu veronlisäys lasketaan sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden loppuun, jona pidätys olisi ollut toimitettava. Jos työnantaja on jo suorittanut pidättämättä jätetyn määrän, lasketaan veronlisäys kuitenkin sen kuukauden loppuun, jona ennakonpidätys on suoritettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1983.

Hallituksen esitys 34/83
Valtiovarainvaliok. miet. 10/83
Suuren valiok. miet. 16/83

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.