550/1983

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1983

Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/73) 7, 7 a, 8-10 a, 12 ja 12 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § osittain muutettuna 27 päivänä maaliskuuta 1981 annetulla asetuksella (225/81), 7 a ja 10 a § 30 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa asetuksessa (390/79), 10 ja 12 a § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa asetuksessa (957/80) sekä 12 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 27 päivänä elokuuta 1976 annetulla asetuksella (727/76), sekä

muutetaan 3 §, 6 §:n 6 momentti ja 11 §:n 2 momentti,

näistä 3 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 27 päivänä elokuuta 1976 ja 19 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla asetuksilla, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Milloin on kysymys erityisen hoidon tai kasvatuksen tarpeessa olevan lapsen ottamisesta päiväkotiin, on hänestä hankittava alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.

3 §

Lapsen päivähoitoon ottamista koskevaan sosiaalilautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

6 §

Jokaisessa 2-5 momentissa tarkoitetussa lapsiryhmässä tulee lasten hoidosta ja kasvatuksesta vastaavana olla vähintään yksi sellainen henkilö, jolla on säädetty kelpoisuus.

11 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista päivähoidon harjoittajista sosiaalilautakunnan on pidettävä luetteloa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.