498/1983

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1983

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opinto sosiaalisista eduista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleisiä säännöksiä
1 §

Ammatillisten oppilaitosten oppilaille järjestetään tai annetaan eräitä opintososiaalisista etuja sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Tätä lakia sovelletaan kunnallisiin, yksityisiin ja valtion ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tarkoitetaan ammattioppilaitoksista annetussa laissa (184/58) teknillisistä oppilaitoksista annetussa laissa (153/39), kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppilaitoksista annetussa laissa (234/70), merenkulkuoppilaitoksista annetussa laissa (397/75), maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitoksista annetussa laissa (62/62), metsäoppilaitoksista annetussa laissa (141/64), sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta annetussa laissa (598/67) ja kunnallisesta kodinhoitoavusta annetussa laissa (270/66).

Tätä lakia ei sovelleta valtioneuvoston päätöksen mukaan erikoisalojen ammattikouluiksi, ammattioppilaskouluiksi ja ammattiopistoiksi tai liikealan erikoisoppilaitoksiksi luettaviin oppilaitoksiin. Myöskään ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen järjestämään jatko- ja täydennyskoulutukseen ei tätä lakia sovelleta.

3 §

Ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjän, joka valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti järjestää ammatillista peruskoulutusta väliaikaisesti, on järjestettävä tai annettava siihen osallistuvalle oppilaalle samat opintososiaaliset edut kuin muille ammatillisessa peruskoulutuksessa oleville oppilaille.

Väliaikaisessa ammatillisessa koulutuksessa olevalle oppilaalle, jonka päivittäinen koulunkäyntialka tai sen ajankohta poikkeaa olennaisesti ja oppilaalle haitallisella tavalla pysyväksi tarkoitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuvien oppilaiden koulunkäyntiajoista tai -ajankohdista, voidaan antaa lisättyjä opintososiaalisia etuja valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Oppilaiden opinto sosiaaliset edut
4 §

Opetus ammatillisessa oppilaitoksessa on oppilaalle maksuton.

Erityisestä syystä ammattikasvatushallitus voi kuitenkin antaa oppilaitokselle luvan periä oppilasmaksuja.

5 §

Ammatillisen oppilaitoksen on järjestettävä oppilaalle jokaisena työpäivänä riittävä maksuton kouluateria.

6 §

Ammatillinen oppilaitos voi valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai suorittaa koulumatkasta aiheutuvat kustannukset.

7 §

Asuminen ammattikasvatushallituksen hyväksymässä oppilasasuntolassa on oppilaalle maksuton.

Erinäisiä säännöksiä
8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantuloon mennessä ole järjestetty tai annettu tässä laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaille maksuton kouluateria järjestetään:

1) vuonna 1986 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski-Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä

2) vuonna 1987 muissa lääneissä sijaitsevissa oppilaitoksissa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.