484/1983

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1983

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kehitysvammaisten erityishuollosta 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetun lain (519/77) 29 § sekä

muutetaan §:n 3 kohta, 3 §:n 2 momentti, 9, 28 ja 30 § sekä 43 §:n 2 momentti, näistä 9 § sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (702/82), näin kuuluviksi:

2 §

Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat, sen mukaan kuin asetuksella tai tämän lain nojalla muutoin säädetään tai määrätään:


3) tarpeellinen opetus, ohjaus sekä toiminnallinen valmennus;


3 §

Erityishuoltoon kuuluvan terveydenhuollon valvonnasta huolehtii lääkintöhallitus yhteistoiminnassa sosiaalihallituksen kanssa. Erityishuoltoon kuuluvan opetuksen ohjauksesta ja valvonnasta huolehtivat toimialoillaan ammattikasvatushallitus ja kouluhallitus yhteistoiminnassa sosiaalihallituksen kanssa.


9 §

Erityishuollon järjestämistä varten erityishuoltopiirin kuntainliitolla tulee olla keskuslaitos, neuvola sekä opetusyksiköitä ja muita tarvittavia toimintayksiköitä, kuten suojatyöpaikkoja, päiväkoteja, asuntoloita ja asuntoja.

28 §

Jos lapsen kehitys tai henkinen toiminta on siinä määrin estynyt tai häiriintynyt, ettei lapsi voi saada opetusta peruskoululain (476/83) mukaisesti, hänellä on oikeus saada 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua opetusta, kunnes hän voi selviytyä peruskoulussa. Oikeus saada opetusta jatkuu siten kuin peruskoululain 35 §:ssä on säädetty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu opetus tulee aloittaa ennen kuin lapsi saavuttaa oppivelvollisuusiän.

30 §

Jos erityishuollon johtoryhmä toteaa 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua opetusta saavan oppivelvollisuusikäisen edistyneen siinä määrin, että hän voi saavuttaa peruskoulun edellyttämän tieto- ja taitomäärän, johtoryhmän on ilmoitettava asiasta hänen asuinkunnalleen, jonka on ryhdyttävä peruskoululain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

43 §

Ylläpidosta kunnallisessa ja valtion erityishuollon toimintayksikössä perittävistä maksuista säädetään asetuksella. Sama koskee kunnan, kuntainliiton tai valtion lukuun muualla tapahtuvaa ylläpitoa. Asetuksella voidaan säätää, ettei maksua ylläpidosta peritä 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1984.

Milloin valtioneuvosto on peruskoululain 98 §:n nojalla myöntänyt kunnalle lykkäystä peruskouluopetuksen tai vastaavan opetuksen järjestämisestä määrätylle erityisopetusta tarvitsevalle oppilasryhmälle tai sen vuosiluokalle, sovelletaan lykkäyksen voimassaoloaikana tämän oppilasryhmän opetuksen järjestämiseen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.