366/1983

Annettu Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 1983

Laki lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuomion täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuomion täytäntöönpanosta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (523/75) nimike, 1 §, 3 §:n 1 momentti, 4 ja 6―9 § ja 11 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 4 a ja 15 a § seuraavasti:

Laki

lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta

Päätöksellä tarkoitetaan tässä laissa tuomioistuimen antamaa päätöstä ja väliaikaista määräystä sekä sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta.

Tämän lain säännöksiä lapsen huollosta annetun päätöksen täytäntöönpanosta on soveltuvin osin noudatettava myös pantaessa täytäntöön päätöstä, jossa on määrätty kenen luona lapsen tulee asua sekä päätöstä lapsen luovuttamisesta huoltajalleen.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai päätöksen antaneen viranomaisen asianomaisen virkamiehen oikeaksi todistamana jäljennöksenä.


Ennen asian ratkaisemista ulosotonhaltijan on annettava sosiaalilautakunnan määräämän tai muun sopivaksi katsomansa henkilön (sovittelija) tehtäväksi järjestää sovittelu päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

Sovittelun tarkoituksena on saada se, jonka huostassa lapsi on, vapaaehtoisesti täyttämään, mitä päätöksessä on määrätty.

Sovittelua ei ole määrättävä toimitettavaksi, jos aikaisemmin toimitetun sovittelun perusteella on ilmeistä, että sovittelu jää tuloksettomaksi taikka jos lapsen etu vaatii, että lapsen huollosta annettu päätös on painavista syistä pantava heti täytäntöön.

4a§

Sovittelijan tulee ulosotonhaltijan määräämässä ajassa toimittaa tälle kertomus niistä toimenpiteistä, joihin hän on ryhtynyt. Sanottua aikaa ei ilman pakottavaa syytä saa määrätä neljää viikkoa pitemmäksi.

Jos sovittelu ei ole johtanut tulokseen, kertomuksessa on puolueettomasti ja totuudenmukaisesti tuotava esiin ne seikat, joilla saattaa olla merkitystä asian ratkaisemisen kannalta.

Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Sama on voimassa 12 vuotta nuorempaankin lapseen nähden, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

Jos olosuhteet ovat päätöksen antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että lapsen edun mukaista on saattaa huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, on ulosotonhaltijan hylättävä hakemus.

Ulosotonhaltijan on päätöksessään mainittava ne seikat, joiden perusteella hakemus on hylätty. Päätöksestä on ilmoitettava sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on kotipaikka.

Kun ulosotonhaltija on 1 momentin nojalla hylännyt hakemuksen, pannaan asia vireille tuomioistuimessa hakijan, hänen vastapuolensa tai sosiaalilautakunnan tekemällä hakemuksella. Jos asia on muutoksenhaun johdosta vireillä ylemmässä tuomioistuimessa, on ulosotonhaltijan ilmoitettava päätöksestään muutoksenhakutuomioistuimelle.

Jos lapsi on jonkun muun hoidossa kuin sen, jolla huoltajana, tapaamisoikeuden nojalla tai muulla laillisella perusteella on oikeus pitää lasta luonaan, tulee ulosotonhaltijan hakemuksesta ryhtyä toimenpiteisiin lapsen luovuttamiseksi lailliselle huoltajalleen, vaikka ei ole olemassa 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettua päätöstä sitä vastaan, jonka hoidossa lapsi on.

Ulosotonhaltijan tulee hylätä 1 momentissa tarkoitettu hakemus ja osoittaa asianosaiset panemaan lapsen huoltoa koskeva asia vireille tuomioistuimessa,

1) jos lapsi on annettu hoidettavaksi huoltajan suostumuksella ja on aihetta olettaa, että lapsen luovuttaminen takaisin huoltajalleen saattaisi olla vastoin lapsen etua ottaen huomioon hoitosuhteen kestoaika, lapsen ja huoltajan välinen kanssakäyminen, heidän välillään vallitseva suhde ja sen laatu; tai

2) jos lapsen etu muutoin erittäin painavista syistä vaatii, että asia on saatettava tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Muutoin on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 2-6 §:n sekä 7 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

Lapsen noutaminen ja muu lapseen kohdistuva toimenpide on suoritettava mahdollisimman hienovaraisesti sekä siten, ettei se järkytä lasta.

Noutamisessa on sosiaalilautakunnan edustajan oltava läsnä. Hänen on kutsuttava paikalle myös lääkäri, jos se on tarpeellista.

Jos noutamista tai muuta toimenpidettä ei lapsen sairauden, järkyttyneen mielentilan tai muun syyn takia voida suorittaa, se on siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

11§

Milloin asian selvittämiseksi on tarpeellista, ulosotonhaltijan tulee hankkia valtion tai kunnan viranomaisen lausunto asiasta. Tarvittaessa ulosotonhaltija voi kuulla lasta sekä muita henkilöitä, jotka voivat antaa lisätietoja asiasta. Lapsen mielipidettä selvitettäessä ja lasta kuultaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/83) 11 §:ssä ja 15 §:n 2 momentissa on säädetty.

Jos kuultavan on saavuttava henkilökohtaisesti, asetetaan hänelle sakon uhka.


15a§

Sosiaalilautakunnan tulee enintään neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan määrätä kaksi tai useampia kunnassa asuvia henkilöitä hoitamaan 4 §:ssä tarkoitettuja sovittelijan tehtäviä kunnassa. Määräys voidaan antaa ainoastaan lastensuojelutyöhön perehtyneelle tai muulle sopivalle henkilölle, joka on siihen suostunut. Määräyksestä on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle ulosotonhaltijalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 224/82
Lakivaliok. miet. 11/82
Suuren valiok. miet. 272/82

Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.