356/1983

Annettu Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 1983

Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta 27 päivänä elokuuta 1982 annetun asetuksen (656/82) 1 ja 2 § sekä 11 §:n 2 momentin 3 kohta näin kuuluviksi:

Tämä asetus koskee 2 §:ssä säädetyin poikkeuksin maassa valmistettuja tai ammattimaisesti korjattuja seka maahan tuotuja, ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetussa laissa (33/33) tarkoitettuja ampuma-aseita ja -tarvikkeita, jotka on tarkoitettu myytäviksi.

Mitä tässä asetuksessa säädetään ampumaaseista, sovelletaan myös niiden olennaisiin osiin ja räjähdysaineella toimiviin työ- ja tutkimusvälineisiin sekä merkinantolaitteisiin ja -välineisiin.

Tämä asetus ei koske puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen ampuma-aseita ja -tarvikkeita eikä sellaisia ampuma-aseita ja -tarvikkeita tai niiden osia, joita valmistetaan tai tuodaan maahan yksinomaan niiden keräilyllisen arvon vuoksi kokoelmaesineinä säilytettäviksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi erityisestä syystä määrätä, ettei tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa laitetta tai välinettä tarvitse tarkastaa asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti tai että laitteen tarkastus suoritetaan tyyppitarkastuksena. Räjähdysaineella toimivien pulttipistoolien tarkastuksesta on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen on säädetty tai määrätty.

11§

Koeammunnalla ja tarkastuksilla on todettava, että:


3) ampuma-aseen käyttöturvallisuuden kannalta tärkeät mitat vastaavat vahvistettuja mittoja; ja ettäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983. Sitä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen valmistettuihin, korjattuihin tai maahan tuotuihin ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin.

Ennen tämä asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.