325/1983

Annettu Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1983

Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 39 §, muutetaan lain 8 §:n 2 momentti, 9 luvun otsikko sekä 40, 41 ja 44 §, näistä 44 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa laissa (625/74), sekä

lisätään lain 8 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 luku

Palvelusaika


Asevelvolliselle, joka on astunut palvelukseen muulloin kuin 1 momentissa määrättynä päivänä, luetaan palvelusaika siitä päivästä, jolloin hän saapui palvelukseen.


Jos asevelvollinen tämän lain mukaan laskettavan palvelusaikansa päättyessä suorittaa arestirangaistusta, hänen palveluksensa jatkuu rangaistuksen suorittamisen ajan.

09 luku

Rangaistussäännökset

40§

Asevelvollinen, joka ei määräaikana saavu kutsuntaan tai erityiseen tarkastukseen taikka joka 24 §:ssä mainitussa tapauksessa ei valtuuta asiamiestä puolestaan tai lähetä todistusta palveluskelpoisuudestaan, on tuomittava poissaolosta kutsunnassa sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Asevelvollinen, joka kutsunnassa tai muussa tarkastustilaisuudessa jättää täyttämättä tai rikkoo kutsuntaviranomaisen hänelle antaman määräyksen, on tuomittava tottelemattomuudesta kutsunnassa sakkoon.

41§

Joka vapautuakseen asevelvollisuuden suorittamisesta tai saadakseen siitä helpotusta vioittaa itseään, vahingoittaa terveyttään tai sitä yrittää taikka sanotussa tarkoituksessa esittää valheellisen tiedon tai muulla tavoin menettelee vilpillisesti, on tuomittava asevelvollisuuden välttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi taikka, jos rikos tehdään sota-aikana tarkoituksella pysyvästi tai pitemmän aikaa karttaa asevelvollisuuden suorittamista, vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

10 luku

Erityiset säännökset

44§

Vakinaisessa väessä tai kertausharjoituksissa olevan asevelvollisen palvelusajaksi ei lueta:

1) aikaa, jonka hän on ollut luvattomasti poissa palveluksesta;

2) arestiaikaa, jos hän on suorittanut arestirangaistusta yhteensä yli viisitoista vuorokautta;

3) aikaa, jonka hän on ollut pidätettynä tai vangittuna rikoksesta, jos hänelle sen johdosta tuomitaan vankeusrangaistus; eikä

4) yleisessä rangaistuslaitoksessa suoritetun vankeusrangaistuksen taikka samalla kertaa täytäntöönpantavan arestirangaistuksen aikaa.

Jos vakinaisessa väessä olevan asevelvollisen palvelusaika on keskeytynyt 1 momentin 4 kohdassa mainitusta syystä, hänet on, hänen päästyään vapaaksi rangaistuslaitoksesta tai ehdonalaiseen vapauteen, palautettava joukkoonsa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 85/81
Toisen lakivaliok. miet. 13/82
Suuren valiok. miet. 256/82

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.