201/1983

Annettu Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1983

Asetus työtuomioistuimesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (646/74) 47 §:n nojalla:

Työtuomioistuimen tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, tehdä tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

Presidentin tehtävänä on sen lisäksi, mitä työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/74) on säädetty:

1) huolehtia siitä, että työtuomioistuimelle kuuluvat tehtävät tulevat asianmukaisesti ja joutuisasti hoidetuksi ja että toimituskirjat annetaan viivytyksettä asianomaisille;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta työtuomioistuimen ratkaisussa ja lausunnossa; sekä

3) huolehtia siitä, että työtuomioistuimen tärkeimmät ratkaisut sopivalla tavalla julkaistaan.

Työtuomioistuinneuvoksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä työtuomioistuimessa annetussa laissa on säädetty, toimia työtuomioistuimen jäsenenä, milloin puheenjohtajan tehtävien hoitaminen ei ole esteenä. Työtuomioistuinneuvoksen tulee lisäksi omalta osaltaan huolehtia työtuomioistuimen joutuisuudesta ja laintulkinnan yhdenmukaisuudesta.

Sihteerin tehtävänä on toimia esittelijänä työtuomioistuimessa. Työtuomioistuin määrää yhden sihteeristä toimimaan työtuomioistuimen kanslian päällikkönä. Tämän tehtävänä on esittelijän tehtävien ohella vastata ja huolehtia hallinto- ja talousasioiden hoitamisesta.

Osastosihteerin, toimistosihteerin ja konekirjoittajan tehtävät sekä ylimääräisten toimenhaltijan, tilapäisten toimihenkilöiden ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan tehtävät määrää presidentti, jollei niistä ole määrätty työjärjestyksessä.

Osastosihteerin, toimistosihteerin ja konekirjoittajan nimittää sekä ylimääräisen ja tilapäisen sihteerin ottaa palvelukseen työtuomioistuin. Muun henkilökunnan ottaa palvelukseen presidentti.

Virkavapautta presidentille ja työtuomioistuinneuvokselle myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi vuodessa oikeusministeriö ja sitä pitemmäksi ajaksi tasavallan presidentti.

Virkavapautta myöntää sihteerille työtuomioistuin sekä toimenhaltijoille presidentti.

Presidentin ollessa estyneenä enintään kolmen kuukauden ajan hänen tehtäviään hoitaa työtuomioistuinneuvos. Tämänkin ollessa estyneenä taikka presidentin ollessa kolmea kuukautta pitemmän ajan virasta vapaana samoin kuin presidentin viran ollessa avoinna tasavallan presidentti määrää viran hoitajan.

Työtuomioistuinneuvoksen viran sekä 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun viran tai toimen hoidosta virkavapauden aikana ja sen ollessa avoinna määrää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapautta.

10§

Työtuomioistuimesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa mainittujen työtuomioistuinten jäsenten ja heidän varajäsentensä nimittämistä varten tarvittavista työnantajayhdistysten ja ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityksistä oikeusministeriön on hankittava sosiaali- ja terveysministeriön lausunto.

Työnantajayhdistysten samoin kuin ammattiyhdistysten keskusjärjestöjen esityksestä 1 momentissa mainitussa lainkohdassa tarkoitetuiksi kahdeksaksi työsuhteisiin perehtyneeksi jäseneksi ja heidän varajäsenikseen ehdotettujen keskuudessa on oltava teollisuuden, maatalouden ja liikealan työsuhteisiin perehtyneitä henkilöitä.

11§

Työtuomioistuimen ratkaistaviksi kuuluvat hallinto- ja talousasiat käsitellään presidentin puheenjohdolla pidettävässä istunnossa.

12§

Työtuomioistuimen tuomio- ja päätöstaltiot samoin kuin asianosaisille annettavat kappaleet tuomiota ja päätöstä allekirjoittaa se puheenjohtaja, jonka johdolla asia on ratkaistu.

Asianosaisille annettavat kappaleet työtuomioistuimen tuomiota tai päätöstä on varustettava työtuomioistuimen sinetillä.

13§

Tarkempia määräyksiä henkilökunnan tehtävistä annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa oikeusministeriö työtuomioistuimen esityksestä.

14§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1983.

Tällä asetuksella kumotaan työtuomioistuimesta 15 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (842/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.