112/1983

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1983

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 1 §:n 3 momentti ja 9 §,

näistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (1042/73), sekä

lisätään lakiin uusi 5 b § seuraavasti:

1 §

Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi kirkkohallituksen kanssa sopia, että sen palveluksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle tuomiokapituli on antanut toimeen määräyksen, sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin voidaan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä ehdoilla tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka on kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön palveluksessa tahi työssä ulkosuomalaisten keskuudessa muun evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan palveluksessa taikka toimii tai on vähintään kahdeksan vuotta toiminut lähetystyössä ulkomailla.


5 b §

Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi voidaan viranhaltijalle, työntekijälle ja eläkkeensaajalle antaa lääkintähuoltoa, koulutusta ja työhuoltoa.

9 §

Jos eläkkeen saaja nimitetään valtion, kunnan, kuntainliiton, kirkon, sen seurakunnan, seurakuntayhtymän tai seurakuntainliiton virkaan tai toimeen tahi määrätään hoitamaan tällaista virkaa tai tointa taikka otetaan mainitun yhteisön palvelukseen työsuhteeseen, määrää kirkkohallitus, onko ja kuinka paljon hänen eläkkeestään tämän johdosta pidätettävä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 220/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 22/82
Suuren valiok. miet. 210/82

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.