59/1983

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1983

Laki apteekimaksusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä,

muutetaan apteekimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/46) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (831/81), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa, uusi 5 momentti ja väliaikaisesti uusi 8 a § seuraavasti:

2 §

Sivuapteekin liikevaihdosta vähennetään kolmasosa, kuitenkin vähintään 300 000 markkaa ja, jos sivuapteekin liikevaihto jäisi alle 300 000 markan, koko liikevaihto ennen sivuapteekin liikevaihdon lisäämistä apteekin liikevaihtoon apteekkimaksun määräämistä varten.


Edellä 1 momentissa mainitut, liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevat apteekkimaksun markkamäärät voi valtioneuvosto tarkistaa vuosittain apteekkien kokonaisliikevaihdon prosentuaalista muutosta vastaavalla määrällä.

8 a §

Jos 67 vuotta täyttänyt apteekinhaltija, joka on saanut voimassa olevan apteekkioikeutensa ennen apteekkilaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (58/83) voimaantuloa, on kirjallisesti ilmoittanut lääkintähallitukselle luopuvansa aptekkioikeudestaan, saa hän vapautuksen apteekkimaksusta viimeiseltä täydeltä kalenterivuodelta, jonka ajan hän on harjoittanut apteekkiliikettä. Vapautus myönnetään kuitenkin vain siltä osin kuin maksuunpantava apteekkimaksu on enintään 200 000 markkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

Tämän lain 8 a § on voimassa viisi vuotta tämän lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 184/82
Talousvaliok. miet. 14/82
Suuren valiok. miet. 242/82

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.