1/1983

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1983

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisesta toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 1 §:n 1 momentti sekä 3 §:n 1 momentin 4, 8 ja 12 kohta sekä näiden ohella 3 §:n 1 momentin 2 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti muutettuna 4 päivänä joulukuuta 1953, 9 päivänä tammikuuta 1970 ja 15 päivänä tammikuuta 1971 annetuilla laeilla (481/53, 16/70 ja 43/71) sekä 3 §:n 1 momentin 4 ja 8 kohta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (34/73) ja 12 kohta mainitussa 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 13 kohta, jolloin nykyinen 13 kohta siirtyy 14 kohdaksi, seuraavasti:

1 §

Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri hallinnonhaaroja varten kaksitoista ministeriötä, nimittäin:

1) ulkoasiainministeriö;

2) oikeusministeriö;

3) sisäasiainministeriö;

4) puolustusministeriö;

5) valtiovarainministeriö;

6) opetusministeriö;

7) maa- ja metsätalousministeriö;

8) liikenneministeriö;

9) kauppa- ja teollisuusministeriö;

10) sosiaali- ja terveysministeriö;

11) työvoimaministeriö; sekä

12) ympäristöministeriö.


3 §

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


4) sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, läänien hallintoa, kunnallishallintoa lukuun ottamatta kunnallisvaalia, väestökirjanpitoa, palo- ja pelastustointa, väestönsuojelua sekä rajavartiolaitosta;


8) maa- ja metsätalousministeriö asiat, jotka koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmittausta, asutustoimintaa, eläinlääkintää, kalastusta ja metsästystä sekä, sikäli kuin ne eivät kuulu muulle ministeriölle, vesihallintoa;


12) työvoimaministeriö asiat, jotka koskevat työvoimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta sekä työllisyyden edistämistä ja työttömyyden torjuntaa;

13) ympäristöministeriö asiat, jotka koskevat ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua, ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä, vesiensuojelua, öljyvahinkojen torjuntaa, meriympäristön suojelua, myrkkyjen ja muiden kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen torjuntaa, kaavoitusja rakennustointa sekä asuntotointa sikäli kuin edellä mainitut asiat eivät kuulu muulle ministeriölle; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1983.

Mitä 3 §:n 1 momentin 13 kohdassa mainituissa, ympäristöministeriön toimi alaa koskevissa asioissa on säädetty tai määrätty muista ministeriöistä, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti ympäristöministeriötä.

Muissa ministeriöissä vireillä olevat 3 §:n 1 momentin 13 kohdassa mainitut asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan ympäristöministeriön käsiteltäviksi.

Tämän lain voimaan tullessa perustettavista, lakkautettavista ja siirrettävistä viroista ja toimista säädetään erikseen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sitä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 147/82
Lakailoite 128/82
Perustuslakivaliok. miet. 26/82
Suuren valiok. miet. 208/82

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Pääministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.