Säädökset alkuperäisinä: 1983

1146/1983
Laki liikuntalain muuttamisesta
1140/1983
Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1127/1983
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1§:n muuttamisesta
1124/1983
Laki sotilasvammalain 43 a §:n muuttamisesta
1122/1983
Laki tapaturmavakuutuslain 60 §:n muuttamisesta
1121/1983
Laki merimieseläkelain 18 §:n muuttamisesta
1120/1983
Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin kumoamisesta
1119/1983
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1108/1983
Laki rakennuslain 137 §:n muuttamisesta
1106/1983
Laki vientitakuulain 1 ja 2 § :n muuttamisesta
1080/1983
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta
1071/1983
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1070/1983
Laki kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta
1055/1983
Laki perhe-eläkelain 15 d §:n muuttamisesta
1054/1983
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1053/1983
Laki kansaneläkelain 27 §:n muuttamisesta
1041/1983
Laki valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta
1029/1983
Asetus maa-ainesasetuksen muuttamisesta
1016/1983
Väylämaksuasetus
1010/1983
Lastensuojeluasetus
999/1983
Asetus rakennusasetuksen 159§:n muuttamisesta
998/1983
Laki rakennuslain 115 §:n muuttamisesta
997/1983
Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta
996/1983
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
995/1983
Laki geologian tutkimuskeskuksesta
979/1983
Laki vesilain muuttamisesta
978/1983
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
974/1983
Asetus sotilasvalasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
972/1983
Asetus eräistä sotilas- ja siviiliviranomaisten välisistä suhteista rauhan aikana annetun asetuksen muuttamisesta
971/1983
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
969/1983
Sotilaskurinpitoasetus
967/1983
Asetus sakkorangaistuken täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 73 §:n muuttamisesta
966/1983
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetukosen muuttamisesta
964/1983
Sotilasoikeudenkäyntiasetus
963/1983
Asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta
957/1983
Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta
943/1983
Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta
929/1983
Laki rakennuslain muuttamisesta
928/1983
Laki maa-aineslain muuttamisesta
916/1983
Laki leimaverolain muuttamisesta
910/1983
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
900/1983
Laki maatilatalouden tuloverolain 17 §:n muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 1983
852/1983
Asetus tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
847/1983
Asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista
831/1983
Laki uskonnonvapauslain 11§:n kumoamisesta
825/1983
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
808/1983
Laki leimaverolain muuttamisesta
801/1983
Asetus tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1§:n ja liikennevakuutusasetuksen 2§:n kumoamisesta
775/1983
Laki osuuskuntalain 11 ja 154 §:n muuttamisesta
743/1983
Vartioimisliikeasetus
723/1983
Asetus valtion eläkeasetuksen 5 §:n muuttamisesta
720/1983
Asetus sairausvakuutusasetuksen 40§:n muuttamisesta
719/1983
Asetus kansaneläkeasetuksen 20 ja 22 §:n muuttamisesta
704/1983
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
691/1983
Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1§:n muuttamisesta
690/1983
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta
689/1983
Laki kirjanpitolain 33 § :n muuttamisesta
688/1983
Laki osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta
687/1983
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
683/1983
Lastensuojelulaki
681/1983
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
676/1983
Laki sairausvakuutuslain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
674/1983
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
621/1983
Valtioneuvoston päätös saaristolotljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
607/1983
Sosiaalihuoltoasetus
578/1983
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
558/1983
Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin ja 3 §:n kumoamisesta
550/1983
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
548/1983
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
547/1983
Asetus valtion kasvatuslaitoksista annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta
498/1983
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opinto sosiaalisista eduista
484/1983
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
481/1983
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten kouluista
477/1983
Lukiolaki
476/1983
Peruskoululaki
438/1983
Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta
401/1983
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
370/1983
Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
369/1983
Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
367/1983
Laki isyyslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta
366/1983
Laki lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuomion täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
364/1983
Laki lapsen elatuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
363/1983
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun muuttamisesta
362/1983
Laki avioliittolain muuttamisesta
361/1983
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
356/1983
Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
355/1983
Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta
349/1983
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
341/1983
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
335/1983
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
334/1983
Laki verotuslain muuttamisesta
332/1983
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
331/1983
Sotilaskurinpitolaki
330/1983
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
329/1983
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 ja 16 §:n muuttamisesta
328/1983
Laki sotilasoikeudenkäyntilain voimaanpanosta
327/1983
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista
326/1983
Sotilasoikeudenkäyntilaki
325/1983
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
324/1983
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
323/1983
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 27 §:n muuttamisesta
311/1983
Asetus valtiopäivien avajaisten ja päättäjäisten juhlamenoista annetun asetuksen muuttamisesta
307/1983
Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
304/1983
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
296/1983
Laki eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta annetun lain muuttamisesta
295/1983
Laki liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista annetun lain muuttamisesta
282/1983
Laki valtakunnanoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
281/1983
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
279/1983
Laki Suomen Hallitusmuodon 27 §:n muuttamisesta
278/1983
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
275/1983
Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annettua lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain soveltamissäännöksen muuttamisesta
273/1983
Laki laivanisännistöyhtiön ja laivanisännän verottamisesta
264/1983
Laki leipomotyölain muuttamisesta
237/1983
Vartioimisliikelaki
236/1983
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
233/1983
Raittiustyöasetus
232/1983
Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta
230/1983
Asetus rakennusasetuksen 157 §:n muuttamisesta
225/1983
Asetus palkkaturva-asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
223/1983
Laki verotuslain muuttamisesta
222/1983
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
218/1983
Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
209/1983
Laki perintökaaren muuttamisesta
208/1983
Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
201/1983
Asetus työtuomioistuimesta
162/1983
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taitelija-apurahoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
142/1983
Muutos eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön 20 §:ään
135/1983
Laki metsäntutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
113/1983
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta
112/1983
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
102/1983
Laki valtion eläkelain 17 §:n muuttamisesta
99/1983
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
94/1983
Asetus lääninhallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
90/1983
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta
89/1983
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
71/1983
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
70/1983
Laki verotuslain 72 §:n muuttamisesta
69/1983
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
68/1983
Laki rikesakosta tieliikenteessä
66/1983
Rikesakkolaki
59/1983
Laki apteekimaksusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
53/1983
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 109 §:n muuttamisesta
52/1983
Asetus rakennusasetuksen 47 ja 147 §:n muuttamisesta
47/1983
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta
45/1983
Laki kuluttajansuojalain 1 luvun muuttamisesta
18/1983
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta
1/1983
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.