1103/1982

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1982

Maatalouden investointivarauslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Maatalouden investointivarauksesta, jonka maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi verovuosilta 1983–1987 veroilmoituksessaan tehdä, säädetään tässä laissa.

2 §

Investointivarauksen suuruus on enintään 20 prosenttia maatalouden puhtaasta tulosta ennen investointivarauksen vähentämistä, ei kuitenkaan enemmän kuin 20 000 markkaa. Investointivarauksen määrää laskettaessa jätetään täysien tuhansien markkojen ylimenevä osa lukuun ottamatta. Jos maatilatalouden tuloverolain (543/67) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen vähennyskelpoisten hankinta- ja perusparannusmenojen poistot on tehty saman lain 8 §:n 4 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 momentin mukaan laskettua enimmäismäärää pienempinä, on erotus vähennettävä maatalouden puhtaasta tulosta laskettaessa investointivarauksen sallittua määrää. Investointivarausta ei saa tehdä, jos sen enimmäismäärä olisi pienempi kuin 8 000 markkaa, eikä muutoinkaan 8 000 markkaa pienempänä.

Investointivarausta ei saa tehdä niiltä verovuosilta, joina aikaisemmin tehtyjä investointivarauksia käytetään tai luetaan tuloksi 9 §:ssä säädetyllä tavalla.

Investointivaraus vähennetään maatalouden puhtaasta tulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

3 §

Investointivarauksen tehneen verovelvollisen on tehtävä talletus (investointitalletus ) rahalaitokseen erityiselle, yksinomaan tätä tarkoitusta varten avatulle tilille (investointitili ).

4 §

Investointitalletuksen suuruus on 50 prosenttia investointivarauksen määrästä.

Investointitalletus on tehtävä viimeistään verovuotta seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä.

5 §

Rahalaitos maksaa investointitalletukselle vuotuisen koron, jonka suuruus on sama kuin rahalaitoksen vastaavan pituiselle määräaikaistalletustilille maksama korko.

Investointitalletukselle maksettua korkoa ei valtion- ja kunnallisverotuksessa pidetä veronalaisena tulona eikä investointitalletusta varallisuuden perusteella toimitettavassa verotuksessa veronalaisina varoina.

6 §

Investointivaraus on käytettävä viimeistään neljäntenä verovuotena sen verovuoden päättymisestä, jolta jätetyssä veroilmoituksessa investointivaraus on tehty. Aikaisemmin tehty investointivaraus on käytettävä ennen myöhemmin tehtyjä.

7 §

Investointivarausta saadaan käyttää seuraavien maatalouden investointien hankinta- ja perusparannusmenorhin:

1) maatilatalouden tuloverolain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut koneet, kalusto ja laitteet;

2) maatilatalouden tuloverolain 9 §:ssä tarkoitetut rakennukset ja rakennelmat; sekä

3) salaojat, sillat, padot ja muut sellaiset maatilatalouden tuloverolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyödykkeet.

Edellä tarkoitettujen hyödykkeiden hankintaja perusparannusmenot eivät ole vähennyskelpoisia käytettyä varausta vastaavalta osalta.

8 §

Verovelvollisen on veroilmoituksensa yhteydessä annettava selvitys tehdyn tai käytetyn investointivarauksen määrästä, investointitalletuksesta ja investointivarauksen käyttökohteesta.

9 §

Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt tekemäänsä investointivarausta 6 §:ssä säädetyn määräajan kuluessa, luetaan käyttämättä jätetty investointivarauksen määrä, korotettuna 30 prosentilla, verovelvollisen maatalouden veronalaiseksi tuloksi siltä verovuodelta, jonka kuluessa investointivaraus viimeistään olisi pitänyt käyttää. Investointivarauksen määrä, jota vastaava investointitalletus on nostettu, vaikka investointivarausta ei ole 7 §:n mukaisesti käytetty, luetaan korotettuna 30 prosentilla veronalaiseksi tuloksi investointitalletuksen nostamisvuodelta. Maatalouden harjoittamisen lopettaneen verovelvollisen käyttämättömät investointivaraukset luetaan samoin 30 prosentilla korotettuna sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jona hänen todetaan lopettaneen maatalouden harjoittamisen. Varausta ei kuitenkaan lueta tuloksi verovelvollisen kuoleman johdosta, jos hänen jakamaton kuolinpesänsä jatkaa maatalouden harjoittamista.

10 §

Käytettyä tai veronaiaiseksi tuloksi luettua investointivarausta tai sen osaa vastaava investointitalletus saadaan nostaa aikaisintaan sen vuoden alusta, jona investointivarausta käytetään tai jonka tuloksi investointivaraus luetaan, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua investointitalletuksen tekemisestä.

Investointitalletuksen tekemisestä ja nostamisesta on rahalaitoksen lähetettävä tarkkailuilmoitus verovelvollisen kotipaikan verotoimistolle.

11 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 1983–1991 toimitettavissa verotuksissa.

Hallituksen esitys 237/82
Valtiovarainvaliok. miet. 90/82
Suuren valiok. miet. 215/82

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.