1084/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 6 §, 8 §:n 3 momentin 4 kohta sekä 4 ja 5 momentti, 12 §:n1 ja 3 momentti sekä 13 ja 15 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §, 8 §:n 5 momentti, 12 §:n 1 ja 3 momentti ja 15 a § 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (106/82), 8 §:n 4 momentti 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (575/82) ja 13 § osittain muutettuna mainitulla 5 päivänähelmikuuta 1982 annetulla lailla, näin kuuluviksi:

Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseenosallistuneen naisen tai hänen puolisonsa 16vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tairintamapalvelukseen osallistunut nainen tahihänen samassa taloudessa asuva puolisonsamuulla tavoin huolehtii lapsen toimeentulosta,lasketaan rintamasotilaseläke siten, että 2 §:nja 4 §:n 3 momentin mukaisia täysimääräisenrintamasotilaseläkkeen määriä korotetaan 636markalla kutakin tässä pykälässä tarkoitettualasta kohden. Yhteistä rintamasotilaseläkettämäärättäessä korotetaan 4 §:n 4 momentinmukaista rintamasotilaseläkettä 172 markallakutakin tässä pykälässä tarkoitettua lasta kohden.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna lapsenapidetään myös sellaista avioliiton ulkopuolellasyntynyttä lasta. johon kohdistuva elatusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai asianmukaisella sopimuksella vahvistettu. Sama koskeerintamasotilaan tai rintamapalvelukseen osallistuneen naisen kasvattilasta, jonka toimeentulosta hän tai hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa huolehtii.


Vuosituloksi ei lueta:


4) huoltoapua;


Jos rintamasotilaseläkkeensaajan puoliso eisaa kansaneläkettä eikä rintamasotilaseläkettä,luetaan puolison työtulosta vuosituloksi vain seosa, joka ylittää 1240 markkaa.

Työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osaliike- ja ammattitulosta tai maatilataloudestataikka muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta työstä. Työtuloksi katsotaan myös työkyvyttömyyden perusteella maksettava päiväraha tai tähän rinnastettava ansionmenetyksenkorvaus sekä työllisyyslain mukainen työttömyyskorvaus ja valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain mukainen päiväavustus.


12§

Jos rintamasotilaseläkkeeseen vaikuttavat tulot ovat nousseet vähintään kansaneläkelain32 a §:n 1 momentissa mainitulla markkamäärällä verrattuna siihen tuloon, jonka perusteellarintamasotilaseläke on määrätty, rintamasotilaseläkkeen määrä on vastaavasti oikaistava tairintanasotilaseläke lakkautettava. Rintamasotilaseläkkeen määrä oikaistaan myös eläkkeensaajan hakemuksesta, jos rintamasotilaseläkkeeseenvaikuttavissa tuloissa on tapahtunut rintamasotilaseläkkeeseen korottavasti vaikuttava muutos.Jos rintamasotilaseläkkeen korottamisen edellytykset ovat eläkelaitoksen tiedossa, korotusvoidaan myöntää hakemuksettakin.


Jos rintamasotilaseläkkeensaajan perhesuhteetmuuttuvat tai puolisolle myönnetään kansaneläke tai rintamasotilaseläke tai se lakkautetaan,rintamasotilaseläkkeen määrä on vastaavastioikaistava tai rintamasotilaseläke lakkautettava.Tällöin sovelletaan kuitenkin, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty.

13§

Rintamasotilaseläke voidaan joko määräajaksi tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähentää, jos rintamasotilas tai rintamapalvelukseenosallistunut nainen tai hänen puolisonsa on lahjoittanut omaisuuttaan tai muulla tavalla heikentänyt taloudellista asemaansa siinä määrin,että se on vaikuttanut hänen oikeuteensa saadarintamasotilaseläke tai olennaisesti sen määrään.Näin menetellään vain siinä tapauksessa, ettärintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistunut nainen on tiennyt tai hänen olisi pitänyttietää, että tämä toimenpide voi vaikuttaa rintamasotilaseläkkeeseen. Sama koskee rintamasotilasta tai rintamapalvelukseen osallistunuttanaista, joka rintamasotilaseläkkeen määräämistävarten tehdyssä hakemuksessa tai ilmoituksessa on tahallisesti antanut vääriä tietoja rintamasotilaseläkkeeseen vaikuttavista tuloista tai

omaisuudesta ja joka tämän vuoksi on saanuteläkettä aiheetta tai määrältään liian suurena.

Jos lainvoimainen päätös, jolla rintamasotilaseläke on 1 momentin perusteella evätty taisitä on vähennetty, myöhemmin havaitaan kohtuuttomaksi, eläkelaitos voi oikaista päätöksen.

15a§

Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä onsen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansaneläkelain 67 §:ssä säädetty, vahvistaa rintamasotilaseläkkeeseen vaikuttavat tulot, ei kuitenkaankansaneläkelain 26 §:n 1 momentissa mainittuja tai muita niihin rinnastettavia etuuksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983 siten, että 8 §:n 3 momentin 4kohtaa sovelletaan rintamasotilaseläkkeeseen,joka on alkanut 1 päivänä tammikuuta 1983tai sen jälkeen.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavatvirallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua,jonka mukaan vuoden 1976 lokakuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus onlaskettu.

Hallituksen esitys 232/82
Sosiaalivaliok. miet. 32/82
Suuren valiok. miet. 226/82

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.