1059/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Laki työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 11 §: n 1 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1966annetussa laissa (639/66), näin kuuluvaksi:

11§

Jos työnantaja eläkevakuutusta tai eläkesäätiötä käyttäen järjestää tämän lain mukaisetvähimmäisehdot täyttävän eläketurvan sellaisilletyöntekijöille, jotka työsuhteen lyhytaikaisuuden vuoksi tai muutoin 1 §:n säännöksistäjohtuen eivät ole tämän lain alaisia, taikkajärjestää muutoin paremman eläketurvan kuinedellä 4-9 §:ssä on säädetty, tai sisällyttääjärjestämäänsä eläketurvaan hautausavustuksentai muun sellaisen edun suorittamisen, jota eiedellytetä vähimmäisehdoissa, on hänellä oikeus niillä ehdoilla, jotka sosiaali- ja terveysministeriö määrää, saattaa tällainen eläkejärjestelmänsä tämän lain alaiseksi rekisteröimälläse eläketurvakeskuksessa, minkä jälkeen senkohdalla noudatetaan soveltuvin osin tämänlain säännöksiä. Jos työntekijälle, joka kuuluutyönantajan järjestämän tässä momentissa tarkoitetun eläketurvan piiriin, myönnetään rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain(13/82) mukainen eläke, eläkejärjestelystä tuleva eläkkeen määrän lisäys tai muu etu liitetään varhaiseläkkeeseen ehtojen mukaisesti.Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1982, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1982 lukien.

Hallituksen esitys 231/82
Sosiaalivaliok. miet. 36/82
Suuren valiok. miet. 247/82

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.