972/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/70) 90 §:n 10 kohta, 102 §:n 1 momentti, 103 §:n 3 kohta ja 129 § sekä

lisätään 90 §:ään uusi 2 a kohta seuraavasti:

90§

Seurakunnanvaltuuston asiana on:


2 a) hyväksyä ja kirkollishallituksen vahvistettavaksi alistaa verontasausrahaston säännöt;


10) vahvistaa seurakunnan talousarvio ja veroäyrin hinta;


102§

Jokaisessa seurakunnassa pidetään kolme varsinaista seurakunnanvaltuuston kokousta vuodessa, ensimmäinen ennen 1 päivää kesäkuuta, toinen ennen 1 päivää lokakuuta ja kolmas ennen 15 päivää marraskuuta. Valtuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta muulloinkin niin usein kuin hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään neljäsosa valtuuston jäsenistä sitä pyytää.


103§

Edellä 102 §:ssä mainituissa kolmessa seurakunnanvaltuuston kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

kolmannessa vahvistetaan seurakunnan talousarvio ja veroäyrin hinta seuraavaksi vuodeksi sekä valitaan jäsenet seurakunnanneuvostoon erovuorossa olevien tilalle, seuraavan vuoden tilintarkastajat ja muut luottamushenkilöt, joiden toimet vuoden lopussa joutuvat avoimiksi.

129§

Milloin talousarvioon otettuja menoja ei voida kohtuuden mukaan suorittaa kunnallisverotuksen perusteella koottavalla verolla ja muilla seurakuntarahaston vuosituloilla eikä verontasausrahastosta käytettävissä olevilla varoilla, voi seurakunta ottaa lainaksi varoja, jos se muutoin harkitaan tarkoituksenmukaiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kalevi Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.