970/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Turvavarastolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Turvavarastoja voidaan perustaa ja ylläpitää väestön toimeentulon turvaamiseksi ja tuotantotoiminnan ylläpitämiseksi välttämättömien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja tuotteiden varastoimiseksi ulkomaankaupan häiriöiden varalta sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Turvavarastolla tarkoitetaan sellaista tavaravarastoa, jota varastoiva yritys (turvavarastoija) sopimukseen perustuen ylläpitää liiketoiminnassa tarvittavan varaston lisäksi.

Valtioneuvosto vahvistaa turvavarastoitavat raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet nimikkeittäin.

Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee turvavarastoinnista määräaikaisen sopimuksen varaston perustavan turvavarastoijan kanssa. Sopimuksessa turvavarastoija sitoutuu perustamaan sovitun suuruisen ja laatuisen raaka-aine-, tarvike- tai tuotevaraston ja ylläpitämään sitä määräajan.

Turvavarastointisopimus on tehtävä vähintään kolmeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Voimassa olevaa sopimusta voidaan kuitenkin jatkaa vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Turvavarastojen perustamista ja ylläpitämistä varten myönnettävistä korkotukilainoista on voimassa, mitä luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetussa laissa (1015/77) on säädetty tai sen nojalla määrätty.

Turvavaraston perustamista varten otetun lainan vakuutena tulee olla irtaimistokiinnitys turvavarastoon.

Valtio vastaa turvavaraston perustamiseen myönnetyn lainan pääoman, koron ja muiden lainaehtojen mukaisten maksusuoritusten takaisinmaksamisesta kauppakaaren 10 luvun 8 §:n mukaisesti.

Valtion tulo- ja menoarvion rajoissa voidaan turvavarastoijalle myöntää avustusta poikkeuksellisen suurten varastoimiskustannusten kattamiseen. Avustuksen suorittaa vuosittain turvavarastoijalle kauppa- ja teollisuusministeriö turvavarastointisopimuksessa määrättävällä tavalla.

Milloin raaka-aineen, tarvikkeen tai tuotteen riittävä saanti on estynyt ja turvavarastoijan tuotanto keskeytyisi tai olennaisesti vähentyisi ilman turvavarastossa olevien tavaroiden käyttöä, turvavarastoija saa käyttää turvavarastossa olevia tavaroita tuotantoonsa kauppa- ja teollisuusministeriön luvalla. Turvavarastoijan tulee täydentää turvavarasto turvavarastointisopimuksen mukaiseen määrään ministeriön määräämässä ajassa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi poikkeuksellisen hinnannousun, toimituksen viivästymisen tai muun niihin rinnastettavan erityisen syyn nojalla myöntää turvavarastoijalle luvan tilapäisesti, kuitenkin enintään neljän kuukauden ajan käyttää turvavarastoa.

Myöntäessään luvan turvavaraston käyttämiseen kauppa- ja teollisuusministeriön on määrättävä myös turvavaraston käyttämisen muista ehdoista.

Joka käyttää varastoaan tämän lain tai turvavarastointisopimuksen vastaisesti, on velvollinen maksamaan takaisin valtiolle saamansa varastointiavustuksen. Takaisinmaksettavalle avustukselle on maksettava 16 prosentin vuotuinen korko avustuksen nostamispäivästä lukien.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi jättää 1 momentissa tarkoitetun palautuksen osaksi tai kokonaan määräämättä, jos turvavaraston tämän lain tai turvavarastointisopimuksen vastainen käyttö on johtunut turvavarastoijan vähäiseksi katsottavasta huomaamattomuudesta, tai jos palautuksen määrääminen muutoin olisi kohtuutonta.

10§

Turvavarastoija on velvollinen antamaan kauppa- ja teollisuusministeriölle tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

Kauppa- ja teollisuusministeriön määräämät henkilöt ovat oikeutettuja suorittamaan tarkastuksia turvavarastoijan tiloissa turvavaraston suuruuden selvittämiseksi.

11§

Jokainen on velvollinen pitämään salassa, mitä hän on virassaan tai julkisessa toimessaan asiakirjoista tai toimitetuissa tarkastuksissa saanut tietää turvavarastoijan taloudellisesta asemasta tai liikesuhteista.

12§

Turvavarastoija voi purkaa turvavarastointisopimuksen kesken sopimuskauden, jos varastoija siirtyy toiselle toimialalle tai jos varastoija tuotantomenetelmissä tapahtuneiden muutosten taikka siihen verrattavien syiden nojalla ei enää tarvitse varastoitua tavaraa tuotannossaan.

Jos turvavarastoijalle myönnetyn korkotuen tai varastointiavustuksen määrää sopimuksen voimassa ollessa alennetaan, on turvavarastoijalla oikeus purkaa sopimus kolmen kuukauden kuluessa siitä kun muutos on annettu turvavarastoijalle tiedoksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi purkaa turvavarastointisopimuksen kesken sopimuskauden varastoidun tavaran kotimaisen tuotannon käynnistymisen tai muun siihen verrattavan huoltovarmuuteen vaikuttavan syyn nojalla.

Mikäli turvavarastoija on tahallaan käyttänyt varastoitua tavaraa turvavarastointisopimuksen vastaisesti, kauppa- ja teollisuusministeriöllä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa rikkomuksen havaitsemisesta purkaa sopimus.

13§

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

14§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin ennen tämän lain voimaantuloa perustettuihin varastoihin, joita varten on myönnetty korkohyvitystä luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain nojalla, mikäli kauppa- ja teollisuusministeriö ja varastoija niin sopivat.

Hallituksen esitys 171/82
Valtiovarainvaliok. miet. 74/82
Suuren valiok. miet. 182/82

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.