702/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kehitysvammaisten erityishuollosta 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetun lain (519/L 77) 4, 7, 8 ja 10 § 16 §:n 4 momentti 49-61 §, 7 luku, 71, 76, 77 ja 85 § sekä.

muutetaan 3 §:n 1 ja 3 momentti, 9 ja 11 §, 12 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 39 §, 44 §:n 2 ja 3 momentti, 6 luvun otsikko, 48 §, 66 §:n 1 momentti sekä 75 ja 79 § näin kuuluviksi:

Erityishuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisena sosiaalihallitukselle.


Läänin alueella erityishuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu 1 ja 2 momentissa mainittujen keskusvirastojen alaisena lääninhallitukselle. Jos erityishuoltopiiri sijaitsee kahden tai useamman läänin alueella, lääninhallitusten tulee toimia keskenään yhteistyössä.

Erityishuollon järjestämistä varten erityishuoltopiirin kuntainliitolla tulee olla keskuslaitos, neuvola sekä muita tarvittavia toimintayksiköitä, kuten harjaantumiskouluja, suojatyöpaikkoja, päiväkoteja, asuntoloita ja asuntoja.

11§

Erityishuoltopiirin kuntainliitto voi tehdä toisen erityishuoltopiirin kuntainliiton kanssa sopimuksen toimintayksikön käyttämisestä muun kuin 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun erityishuollon järjestämiseen.

12§

Milloin erityishuollon pysyvän järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, erityishuolto piirin kuntainliitot voivat sopia toimintayksikön tai sen osan perustamisesta ja ylläpitämisestä yhteisesti.


14§

Sen estämättä, mitä 6 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään myös kunta voi järjestää erityishuoltoa.


39§

Erityishuoltopiirin kuntainliiton on huolehdittava tutkimukseen määrätyn tai järjestämässään erityishuollossa olevan henkilön kuljetuksesta kuntainliiton toimintayksiköiden välillä sekä muusta kuljetuksesta siten, kuin asetuksella säädetään.

44§

Kustannukset, jotka aiheutuvat erityishuolto piirin kuntainliitolle erityishuollon järjestämisestä 40 §:ssä tarkoitetulle henkilölle, korvataan kuntainliitolle valtion varoista.

Kustannukset, jotka aiheutuvat erityishuollon järjestämisestä valtion erityishuollon toimintayksikön toimesta muulle kuin 40 §:ssä tarkoitetulle henkilölle, korvaa valtiolle se erityishuoltopiirin kuntainliitto, johon henkilön kotikunta kuuluu.

6 luku

Suunnittelu ja valtionosuus

48§

Tämän lain nojalla järjestettävään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (677/82), ellei lailla ole toisin säädetty.

66§

Korkeakoulu tai muu viranomainen suorittaa erityishuoltopiirin kuntainliitolle täyden korvauksen perustamiskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sen koulutus- tai tutkimuskäytössä olevien, erityishuoltopiirin kuntainliiton toimintayksikössä sijaitsevien huonetilojen rakentamisesta, perusparannuksesta, laajentamisesta tai rakenteellisesti uudelleen järjestämisestä, kiinteät kojeet ja laitteet mukaan luettuina, sekä käyttökustannuksista, jotka aiheutuvat sanottujen huonetilojen kunnossapidosta. Mikäli huonetiloja kuitenkin käytetään osittain myös erityishuoltopiirin kuntainliiton toiminnassa, on korvausta tältä osin soviteltava.


75§

Milloin sosiaalihallitus pitää sitä tarpeellisena, erityishuoltopiirin kuntainliitto on velvollinen määräämään erityishuoltoa suorittavan henkilön osallistumaan tämän toimialaa koskevaan sosiaalihallituksen järjestämään tai hyväksymään täydennyskoulutukseen, kuitenkin vähintään kerran kymmenessä vuodessa.

79§

Erityishuoltoa järjestävä kunta sekä 16 §:ssä tarkoitettu yksityinen erityishuollon järjestäjä on velvollinen antamaan erityishuoltopiirin kuntainliitolle tämän tarpeelliseksi katsomia tietoja ja selvityksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 101/81
Sosiaalivaliok. miet. 13/82
Suuren valiok. miet. 87/82

Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.