661/1982

Annettu Helsingissä 10. päivänä syyskuuta 1982

Asetus meripelastuspalvelusta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1982 meripelastuspalvelusta annetun lain (628/82) 3 ja 12 §:n nojalla:

Rajavartiolaitoksen tehtävistä meripelastuspalvelussa on säädetty meripelastuspalvelusta annetun lain (628/82) 2 §:ssä.

Meripelastuspalvelusta annetun lain 3 §:ssä mainittujen viranomaisten tehtävät meripelastuspalvelussa ovat seuraavat:

1) puolustusvoimat valvoo merialuetta hätätapausten havaitsemiseksi ja paikantamiseksi sekä osallistuu etsintä ja pelastustoimintaan;

2) merenkulkulaitos, poliisi, tullilaitos, tie- ja vesirakennuslaitos sekä paloviranomaiset osallistuvat etsintä ja pelastustoimintaan;

3) terveydenhuoltoviranomaiset huolehtivat lääkinnällisestä pelastustoiminnasta;

4) posti- ja telelaitos huolehtii muiden viranomaisten viestiyhteyksien täydentämisestä ja hoitaa kansainvälisten hätätaajuuksien päivystystä ja viestiliikennettä;

5) ilmailuviranomaiset osallistuvat meripelastuspalveluun käyttäen ilmailun pelastuspalvelujärjestelmää.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) meripelastusohjeella sisäasiainministeriön vahvistamaa ohjetta meripelastuspalvelun järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi;

2) meripelastuskeskuksella merivartioston johtokeskusta, jonka toimintaan meripelastuspalvelussa osallistuvat tarvittaessa 1 §:n 2 momentissa mainitut viranomaiset sekä vapaaehtoiset pelastuspalvelujärjestöt;

3) vaaratilanteella epävarmuustilannetta, hälytystilannetta tai hätätilannetta;

4) epävarmuustilanteella tilannetta, jolloin on havaittu hätämerkiksi epäilty merkki tai jolloin alus tai henkilö on jäänyt saapumatta ennalta ilmoitettuun ajankohtaan mennessä määräpaikkaan taikka alus on jättänyt tekemättä sijainti- tai turvallisuusilmoituksen määräajassa;

5) hälytystilanteella tilannetta, jolloin on käynyt ilmi tai on todennäköistä, että tai henkilön turvallisuus on uhanalainen taikka epävarmuustilanteen johdosta suoritetut tiedustelut ovat olleet tuloksettomia;

6) hätätilanteella tilannetta, jolloin on havaittu hätämerkki tai on saatu muutoin tieto, että alus tai henkilö on vaarassa ja välittömän avun tarpeessa.

Meripelastusohjeella määrätään meripelastuspalvelun aluejako.

Meripelastusohjeeseen sisällytetään lisäksi tiedot käytettävistä viestiyhteyksistä sekä vaaratilanteita koskevia ilmoituksia vastaanottavista ja välittävistä viranomaisten ja vapaaehtoisten järjestöjen toimintapisteistä samoin kuin yhteistoiminnasta muiden valtioiden viranomaisten kanssa.

Meripelastusohjeeseen sisällytetään myös tiedot meripelastustehtäviin soveltuvista toimintayksiköistä, niiden toimintavalmiudesta, suorituskyvystä ja sijoittumisesta sekä muistakin sellaisista seikoista, joiden nojalla voidaan ennalta suunnitella tarkoituksenmukaisia pelastustoimenpiteitä.

Epävarmuustilanteessa 1 §:ssä mainittujen viranomaisten on mahdollisuuksien mukaan osallistuttava tiedustelutoimiin vaaratilanteen selvittämiseksi.

Hälytystilanteessa 1 §:ssä mainittujen viranomaisten on mahdollisuuksien mukaan laajennettava tiedustelutoimia vaaratilanteen selvittämiseksi, valmistauduttava aloittamaan tarpeelliset meripelastustoimet sekä oma-aloitteisesti ryhdyttävä niihin.

Hätätilanteessa 1 §:ssä mainittujen viranomaisten on ryhdyttävä ihmishengen pelastamiseksi oma-aloitteisesti ja tarvittaessa muut virkatehtävänsä sivuuttaen kaikkiin niihin toimiin, jotka viranomaisten käytettävissä olevin voimavaroin ovat mahdollisia ja tarkoituksenmukaisia.

Aluksen päällikön velvollisuudesta antaa apua merihädässä olevalle on säädetty merilaissa (167/39).

Meripelastuspalveluun osallistuvien viranomaisten on vaaratilanteessa niin pian kuin mahdollista ilmoitettava toimistaan meripelastuskeskukselle.

Meripelastuskeskus johtaa meripelastuspalvelua ja ratkaisee saamiensa tietojen perusteella vaaratilanteen asteen sekä ilmoittaa ratkaisunsa meripelastustoimintaan osallistuville.

Hakemus meripelastuspalvelusta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun korvauksen saamiseksi valtion varoista on tehtävä tapaturmavakuutuslaissa (608/48) säädetyssä järjestyksessä.

Sisäasiainministeriö antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

10§

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1982.

Helsingissä 10. päivänä syyskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.