656/1982

Annettu Helsingissä 27. päivänä elokuuta 1982

Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään ampuma-aseista ja ampumatarpeista 27 päivänä tammikuuta 1933 annetun lain 1 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 27 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (655/82):

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Tämä asetus koskee 2 §:ssä säädetyin poikkeuksin maassa valmistettuja tai ammattimaisesti korjattuja ja maahan tuotuja ampumaaseista ja ampumatarpeista annetussa laissa (33 33) tarkoitettuja ampuma-aseita ja -tarvikkeita, jotka on tarkoitettu täällä myytäviksi.

Tämä asetus ei koske:

1) puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen ampuma-aseita ja -tarvikkeita;

2) räjähdysaineella toimivia työ ja tutkimusvälineitä, merkinantolaitteita eikä muita niihin verrattavia laitteita ja välineitä;

3) naulaimia, joiden tarkastuksesta on määrätty erikseen; eikä

4) ampuma-aseita ja -tarvikkeita ja niiden osia, joita valmistetaan tai tuodaan maahan niiden keräilyllisen arvon vuoksi kokoelmaesineenä säilytettäväksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi erityisistäsyistä määrätä tarkastettavaksi 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun laitteen tai välineen, jollei laitteen tai välineen tarkastuksesta ole muuta säädetty tai määrätty. Tarkastus voidaan suorittaa myös tyyppitarkastuksena.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ampuma-asealla pistoolia, revolveria, haulikkoa ja kivääriä, joka ladataan patruunalla tai luodilla, ruudilla ja nallilla ja jolla ammutaan kädestä tai käsillä tukien;

2) räjähdysaineella toimivalla työ ja tutkimusvälineellä naulainta, teurastusasetta ja paineasetta sekä niihin verrattavaa välinettä;

3) merkinantolaitteella ja -välineellä hätä, savu- tai valaisurakettia taikka heitettä sekä muuta näihin verrattavaa laitetta ja välinettä;

4) ampuma-aseen olennaisella osalla piippua, sulkulaitetta ja patruuna- tai panospesää sekä muita välittömästi kaasun paineen alaisena olevia osia;

5) ladatulla ampumatarvikkeella ampumaaseen patruunaa, joka sisältää luodin tai hauleja sekä hylsyn, ruudin ja nallin, sekä käyttövalmista patruunaa, jossa ei ole luotia;

6) puoliladatulla ampumatarvikkeella ampumatarviketta, joka sisältää ainoastaan hylsyn, ruudin ja nallin tai hylsyn ja nallin;

7) pyroteknisellä ampumatarvikkeella patruunaa tai rakettia, josta ammuttaessa lentää valoa, ääntä, savua tai sumua synnyttävä kapseli;

8) tyyppitarkastuksella laitteen, välineen ja ampumatarvikkeen käyttöturvallisuuden toteamiseksi tehtävää laite-, väline- tai tarviketyypin rakennetta ja toimintaa koskevaa tarkastusta;

9) yleistarkastuksella ampuma-aseelle ennen koeammuntaa suoritettavaa tarkastusta, jossa todetaan, että ampuma-ase vastaa siitä annettuja tietoja ja että sen mekanismit toimivat tarkoitetulla tavalla; sekä

10) kansainvälisellä tarkastusjärjestöllä Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes à Feu Portatives (C.I.P.) -nimistä järjestöä, joka on julkaissut ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita koskevat mittataulukot, tarkastusohjeet ja tulosten käsittelyohjeet.

Käyttöturvallisuuden toteamiseksi on 1 §:ssä tarkoitetut ampuma-aseet sekä ampuma-aseiden ladatut ampumatarvikkeet ennen myyntiä tarkastettava ja hyväksyttävä siten kuin tässä asetuksessa säädetään ja sen nojalla määrätään.

Teknillinen tarkastuslaitos voi hyväksyä myyntiä varten maahan tuodun ampuma-aseen ja -tarvikkeen ulkomailla suoritetun tarkastuksen, jos tarkastuksen voidaan katsoa täyttävän tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä asetetut vaatimukset.

2 luku

Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamista valvovat teknillinen tarkastuslaitos ja poliisi. Lisäksi tullilaitos valvoo ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden maahantuontia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista.

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksen suorittaa teknillinen tarkastuslaitos.

Ampumatarvikkeiden valmistus- ja maahantuontierien tarkastus voidaan suorittaa myös teknillisen tarkastuslaitoksen hyväksymässä tarkastuspaikassa tarkastuslaitoksen valvonnassa. Tarkastuspaikan hyväksymistä on haettava teknilliseltä tarkastuslaitokselta. Hyväksyminen voidaan myöntää, jos tarkastuspaikalla on asianmukainen tarkastusvälineistö ja tarkastukset suorittaa tarkastuslaitoksen hyväksymä henkilö.

Edellä 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastusta suorittavan henkilön on oltava Suomen kansalainen ja hänellä on oltava riittävä aseiden ja ampumatarvikkeiden tuntemus sekä tehtävän edellyttämät teknilliset tiedot.

Valvontaviranomaisten on pidettävä luetteloa tai kortistoa tämän asetuksen nojalla antamistaan luvista, saamistaan ilmoituksista ja suorittamistaan tarkastuksista.

10§

Tässä asetuksessa tarkoitetut luvat ja hyväksymiset voidaan tarvittaessa antaa määräaikaisina.

3 luku

Aseiden tarkastus

Yleistä
11§

Jokaiselle ampuma-aseelle suoritetaan yleistarkastus, koeammunta sekä koeammunnan jälkeinen tarkastus kansainvälisen tarkastusjärjestön tarkastusmenetelmän tai sitä vastaavan menetelmän mukaan.

Koeammunnalla ja tarkastuksilla on todettava, että:

1) ampuma-ase kestää sitä rasitusta, joka kohdistuu aseeseen siihen tarkoitettuja hyväksyttyjä ampumatarvikkeita käytettäessä;

2) ampuma-ase on lataus-, sulkemis-, varmistus- ja laukaisuvarma;

3) patruuna- tai panospesän sulkuvälin ja ylimenokartion mitat, rihlatuissa piipuissa rihlan pohja- ja harjaläpimitta tai rihlaosan poikkileikkaus ja sileissä piipuissa piipun läpimitta vastaavat vahvistettuja mittoja; ja että

4) ampuma-aseessa on säännösten ja määräysten mukaiset merkinnät.

12§

Jos ampuma-aseeseen on vaihdettu uusi olennainen osa tai jos sen olennaista osaa on korjattu tai rakenteellisesti muutettu, on ase tarkastettava ennen sen myyntiä. Ampuma-aseen toimittaa tarkastettavaksi sen korjaaja.

Hylkääminen
13§

Tarkastuksessa on hylättävä ampuma-aseet, jotka ovat vaurioituneet tai joissa on todettu toiminta- tai rakennevikoja taikka mittavirheitä.

Koko tarkastettava erä voidaan hylätä, jos on perusteltua syytä olettaa, että ampumaaseen valmistuksessa on käytetty sopimatonta raaka-ainetta tai että erän aseissa on valmistustekninen virhe.

4 luku

Ampumatarvikkeiden tarkastus

14§

Ampumatarvikkeille suoritetaan tyyppitarkastus ja valmistus- tai maahantuontierän tarkastus. Tyyppitarkastuksen suorittaa teknillinen tarkastuslaitos.

Ampumatarvikkeet tarkastetaan kansainvälisen tarkastusjärjestön kehittämää tilastollista laaduntarkastusmenetelmää tai sitä vastaavaa menetelmää käyttäen.

Tarkastuksessa on todettava, että:

1) ampumatarvikkeet ovat käyttöturvallisia;

2) ampumatarvikkeet täyttävät niille asetetut mittavaatimukset;

3) ampumatarvikkeiden kehittämä paine on vaatimusten mukainen; ja että

4) ampumatarvikkeissa ja niiden pakkauksissa on säännösten ja määräysten mukaiset merkinnät.

5 luku

Ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin sekä ampumatarvikkeiden myyntipakkauksiin tehtävät merkinnät

15§

Ampuma-aseissa ja -tarvikkeissa vaadittavista merkinnöistä, tarkastuksessa ja painekokeessa hyväksyttyjen aseiden leimaamisesta sekä ampumatarvikkeiden myyntipakkausten merkinnöistä annetaan tarkempia määräyksiä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä.

16§

Ampumatarvikkeiden myyntipakkauksiin määrätyt merkinnät ja ohjeet on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä.

Alkuperämaata koskevan merkinnän saa kuitenkin tehdä alkuperämerkintöjä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

17§

Tarkastuksesta pidetään teknillisen tarkastuslaitoksen vahvistaman kaavan mukaista kirjaa.

18§

Sillä, joka toimittaa aseen tai ampumatarvikkeen tarkastettavaksi, on oikeus pyynnöstä saada erillinen todistus suoritetusta tarkastuksesta.

19§

Maahantuojan tulee ennakolta antaa teknilliselle tarkastuslaitokselle kirjallinen selvitys ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tuontierän laadusta, valmistajasta ja alkuperämaasta sekä siitä, onko ampuma-aseet ja -tarvikkeet tarkastettu niin kuin 5 §:ssä on säädetty.

20§

Ampuma-aseiden koeammunnassa käytettävien patruunoiden kustannuksista vastaa se, joka toimittaa aseen tarkastettavaksi.

Ampumatarvikkeiden tarkastuksessa ja koeammunnassa käytettävät ampumatarvikkeet on luovutettava korvauksetta tarkastuksen suorittajalle.

21§

Teknillinen tarkastuslaitos voi erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä tai sen nojalla annetuista määräyksistä.

22§

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tämän asetuksen soveltamista koskevat tarkemmat määräykset.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa lisäksi tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

7 luku

Voimaantulo

23§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983. Sitä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen valmistettuihin, korjattuihin tai maahan tuotuihin ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.