638/1982

Annettu Naantalissa 20. päivänä elokuuta 1982

Laki etuostolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä elokuuta 1977 annetun etuostolain (608/77) 1 §:n I momentti sekä 9 §:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi:

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa, jos kiinteistön pinta-alasta enemmän kuin puolet sijaitsee:

1) alueella, jolla kaupantekohetkellä on vahvistettu asema- tai rakennuskaava;

2) alueella, joka kaupantekohetkellä kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa on osoitettu pääasiassa asuntoalueen muodostamista tai siihen välittömästi liittyvää yhdyskuntarakentamista varten tai virkistys- tai suojelualueeksi; sekä

3) alueella, joka kaupantekohetkellä on rakennuskiellossa asema- tai rakennuskaavan laatimista varten taikka alueella, jolle sisäasiainministeriö rakennuslain (370/58) 32 §:n nojalla on määrännyt rakennuskiellon ja jolle suunnitellaan pääasiassa asuntoaluetta tai siihen välittömästi liittyvää yhdyskuntarakentamista.


Jos kunta on päättänyt käyttää etuostooikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille tuomiokunnan tuomarille tai kiinteistötuomarille, jonka toimialueella kiinteistö on. Ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunnan tulee liittää tuomiokunnan tuomarille tai kiinteistötuomarille tehtävään ilmoitukseen todistus siitä, että kunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä on annettu 3 momentin mukaisesti tiedoksi ostajalle ja myyjälle.


Edellä I momentissa tarkoitettu päätös on annettava ostajalle ja myyjälle tiedoksi niin kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Hallituksen esitys 162/81
Laki- ja talousvaliok. miet. 4/82
Suuren valiok. miet. 81/82 ja 81 a/82

Naantalissa 20. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.