630/1982

Annettu Naantalissa 20. päivänä elokuuta 1982

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Helsingin kriminaalipoliittisesta instituutista

Oikeusministerin esittelystä säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetun lain (582/82) 6 §:n nojalla;

Instituutin henkilökunta ja sen tehtävät

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivassa Helsingin kriminaalipoliittisessa instituutissa on johtaja, joka on sivutoiminen ja jolle suoritetaan valtioneuvoston tulo- ja menoarvion rajoissa määräämä palkkio.

lnstituutissa on erikoistutkijan, suunnittelijan ja toimistosihteerin ylimääräisiä toimia. Tulo- ja menoarvion rajoissa instituutissa voi olla myös muita ylimääräisiä toimenhaltijoita sekä tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Edellä tarkoitetun henkilökunnan lisäksi instituutissa on Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin nimittämä neuvotteleva asiantuntija.

Instituutin johtajan tehtävät on määrätty Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 42/82), jäljempänä sopimus, 3 artiklan B kappaleen 1 kohdassa.

Instituutin johtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään, jollei johtajalle ole erikseen määrätty viransijaista, virassa vanhin erikoistutkija tai, tämänkin ollessa estynyt, virassa vanhin suunnittelija.

Johtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa tehdä sellaista ratkaisua tai päättää sellaisesta toimenpiteestä, joka saattaa poiketa instituutin toiminnassa aikaisemmin noudatetuista periaatteista.

Henkilökunnan kelpoisuusehdot

lnstituutin johtajalta ja erikoistutkijalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto sekä kriminaalipolitiikan ja- kriminologisen tutkimuksen hyvä tuntemus. Instituutin johtajalta vaaditaan lisäksi perehtyneisyyttä hallintoon sekä kansainväliseen yhteistyöhön instituutin toimialalla.

Suunnittelijalta vaaditaan toimeen soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta instituutin toimialan suunnittelutehtävissä tai toimen hoitamisessa tarvittava erityinen kielitaito.

Instituutin muulla kuin 4 §:ssä tarkoitetulla toimenhaltijalla, jonka kelpoisuusehtoja ei erikseen säädetty, tulee olla sellainen taito ja kyky, jota toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tilapäisten toimihenkilöiden ja työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden kelpoisuusehdoista on voimassa, mitä kelpoisuusehdoista vastaavaan ylimääräiseen toimeen on säädetty.

Henkilökunnan ottaminen sekä virkavapaus ja eron myöntäminen

Instituutin johtajan nimittämisestä ja ylimääräisten toimien täyttämisestä on säädetty Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetussa laissa (582/82).

Johtaja nimitetään määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Oikeusministeriö ottaa erikoistutkijan ja suunnittelijan toimen haltijoita vastaavat tilapäiset toimihenkilöt ja vastaavan työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

Instituutin johtaja ottaa kuitenkin suunnittelijan toimen haltijoita vastaavat tilapäiset toimihenkilöt ja vastaavan työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan, jos virka- tai työsopimussuhde on tarkoitettu kestämaän enintään neljä kuukautta, sekä muut tilapäiset toimihenkilöt ja muun työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

Virkavapautta instituutin johtajalle myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi oikeusministeriö ja sitä pitemmäksi ajaksi valtioneuvosto.

Virkavapautta ylimääräiselle toimenhaltijalle myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi johtaja ja sitä pitemmäksi ajaksi oikeusministeriö.

Toimen hoidosta virkavapauden aikana päättää se viranomainen, joka on myöntänyt virkavapauden.

Avoinna olevan toimen väliaikaisen hoitajan määrää sama viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

Eron toimesta myöntää se viranomainen, jolle toimen täyttäminen kuuluu.

Erinäisiä säännöksiä
10§

Instituutilla on oikeus ottaa vastaan tarkoitusperiensä edistämiseksi tarkoitettuja avustuksia ja lahjoituksia. Niistä pidetään erillisiä tilejä.

11§

Sopimuksen 3 artiklan A kappaleen 1 kohdassa tarkoitettu neuvottelukunta voi valita keskuudestaan yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään yksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin määräämä jäsen ja kaksi valtioneuvoston määräämää jäsentä.

Neuvottelukunta voi jakautua instituutin johtosäännön nojalla jaostoihin neuvottelukunnalle kuuluvien asioiden valmistelua varten.

12§

Neuvottelukunnan suomalaiselle jäsenelle ja instituutin henkilökuntaan kuulumattomalle suomalaiselle asiantuntijalle suoritettavasta matkakustannuksen korvauksesta, päivärahasta ja kokouspalkkiosta on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty. Kokouspalkkio suoritetaan kuitenkin kokousajankohdasta riippumatta sen suuruisena kuin kokonaan virka-ajan ulkopuolella pidetyistä kokouksista on määrätty.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, ulkomaalaiselle jäsenelle ja asiantuntijalle suoritettavan matkakustannuksen korvauksen ja palkkion määrää instituutti.

13§

Oikeusministeriön on toimitettava sopimuksen 3 artiklan B kappaleen 1 kohdassa tarkoitetut toimintasuunnitelma, vuosikertomus ja ehdotus instituutin tulo- ja menoarvioksi ulkoasiainministeriölle Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle edelleen toimittamista varten.

14§

Instituutin toiminnasta ja hallinnosta voidaan antaa tarkemmat määräykset johtosäännössä, jonka oikeusministeriö vahvistaa instituutin johtajan esityksestä.

15§

Instituutin johtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa ja muita instituutin virkamiehiä asianomaisessa alioikeudessa.

Jos muu instituutin virkamies kuin johtaja on syyllistynyt virheellisyyksiin virassa tai virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen, joka ei ole sen laatuista, että siitä on syytettävä tuomioistuimessa, taikka on osoittanut sopimatonta käytöstä virassa tai sen ulkopuolella, oikeusministeriö voi rangaista häntä siitä kurinpitotoimin varoituksella tai virantoimituksesta erottamisella enintään kuuden kuukauden ajaksi.

16§

Päätökseen, joka koskee henkilökunnan nimittämistä, ottamista tai tehtävään määräämistä tai irtisanomista, toimesta vapauttamista, määräyksen peruuttamista taikka varoituksen antamista kurinpitomenettelyssä, ei saa valittamalla hakea muutosta.

Voimaantulo
17§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä instituutin toiminnan aloittamiseksi tarvittaviin toimiin.

Naantalissa 20. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.