612/1982

Annettu Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Laki perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §;

sellaisina kuin ne ovat, 62 § muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 1974, 11 päivänä elokuuta 1978 ja 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetuilla laeilla (503/74, 616/78 ja 318/ 79) sekä 63 § mainituissa 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

62§

Jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syistä kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut taikka jos veron periminen ilmeisesti vaarantaisi maatilatalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden taikka jos veron periminen olisi muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta, voi valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen perintö- tai lahjaverosta, viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavasta korosta.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 10000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin kaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 10000 markkaa tai sitä pienempi.

Jos perintö tai lahjaveron suorittaminen määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi veronkantoviranomainen hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

63§

Jos pesäosuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt, voi valtiovarainministeriö, milloin on erityistä syytä, hakemuksesta määrätä, että maksetusta verosta kohtuullisesti katsottu osa on suoritettava verovelvolliselle takaisin, taikka vastaavasti vähentää maksamatta olevaa veron määrää.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin alennettavaksi pyydetty määrä on enintään 10000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun alennettavaksi pyydetty määrä on 10000 markkaa tai sitä pienempi.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Hallituksen esitys 103/81
Valtiovarainvaliok. miet. 29/82
Suuren valiok. miet. 82/82

Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.