605/1982

Annettu Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Laki vesilain 12 luvun 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain 12 luvun 19 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä lokakuuta 1963 annetussa laissa (453/63), näin kuuluviksi:

12 luku

Erinäisiä säännöksiä

19§

Milloin poikkeuksellisista luonnonoloista tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta johtuu veden tulva taikka muu sellainen vesistön tai sen vesiolojen muutos, joka voi aiheuttaa yleistä vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle taikka suurta vahinkoa yksityiselle tai yleiselle edulle vesioikeus voi vesihallituksen hakemuksesta tämän lain 1 luvun säännösten sekä mahdollisten lupapäätösten estämättä määrätä suoritettaviksi vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiä väliaikaisia toimenpiteitä (vaarantorjuntatoimet). Vesihallitus saa tehdä edellä tarkoitetun hakemuksen saatuaan siihen valtioneuvoston suostumuksen.

Vaarantorjuntatoimista aiheutuneista omaisuutta välittömästi kohdanneista vahingoista on suoritettava korvaus valtion varoista. Korvattavana vahinkona ei pidetä vesivoiman menetyksestä aiheutuvia edunmenetyksiä. Jos korvaukseen oikeutettu on saanut 1 momentissa tarkoitetusta tapahtumasta taikka vaarantorjuntatoimista hyötyä, voidaan korvausta kohtuuden mukaan sovitella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys1982.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan sovelletaan silloin voimassa ollutta lakia.

Hallituksen esitys 66/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 10/82
Suuren valiok. miet. 101/82

Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.