575/1982

Annettu Naantalissa 23. päivänä heinäkuuta 1982

Laki rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain 8 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (1085/80), sekä

lisätään 8 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla, uusi 3 a ja 3 b kohta seuraavasti:


Vuosituloksi ei lueta:


3 a) tapaturmavakuutuslain (526/81) mukaista haittarahaa;

3 b) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai parantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) perusteella koulutuksen ajalta maksettavaa etuutta;


Jos rintamasotilaseläkkeensaajan puoliso ei saa kansaneläkettä eikä rintamasotilaseläkettä, luetaan puolison työtulosta vuosituloksi vain se osa, joka ylittää 1240 markkaa. Mitä työtulolla tarkoitetaan, säädetään asetuksella, kuitenkin siten, että työtuloksi rinnastetaan myös työkyvyttömyyden perusteella maksettava päiväraha tai tähän rinnastettava ansionmenetyksen korvaus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1982 ja sitä sovelletaan määrättäessä rintamasotilaseläkettä vuodelta 1982.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1976 lokakuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hallituksen esitys 80/82
Sosiaalivaliok. miet. 17/82
Suuren valiok. miet. 102/82

Naantalissa 23. päivänä heinäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.